3D CAD

Sammanfattning

Studenten utvecklar teoretiska såväl som praktiska grundläggande kunskaper i tredimensionell CAD-teknik för en yrkesroll med inriktning mot design och mekanisk konstruktion.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 8/A8

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021

Kurskod:
MT155A version 3
Engelsk benämning:
3D CAD
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
15 februari 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik och i Produktutveckling och design.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper och färdigheter i tredimensionell CAD-teknik med inriktning mot design och mekanisk konstruktion.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • tråd-, yt- och solidmodeller
 • enkla yttyper
 • friformkurvor och friformytor (baserade på kägelsnitt, Bezier-, B-spline-, NURBS-geometri)
 • representationsformer för solidmodellering
 • parameterstyrd solidmodellering
 • rendering (ljuskällor, färghantering, belysningsmodeller, texturer)
 • ritningsframställning från solidmodeller
 • CNC-CAM beredning
 • analys av mekanism
 • hållfasthetsanalys
 • överföringsformat mellan CAD-programvaror

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kunskap om hur 3D CAD-programvara bygger upp och hanterar geometrirepresentationer samt utnyttjar dessa för att skapa ritningar och fotorealistiska bilder av geometrimodeller och användas för hållfasthetsanalys
 • visa förståelse för CAD-ritningar och CAD-modeller som informationsbärare
 • visa förståelse för CAD-teknikens möjligheter och begränsningar ur ett användarperspektiv
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • visa färdighet att praktiskt utnyttja geometrimodelleringsprogram inom design- och ingenjörsverksamheter

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och övningar vid dator.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkända grundläggande modelleringsuppgifter (2 hp) och godkända modelleringsuppgifter (5,5 hp).

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Hallberg, Peter, CAD och produktutveckling Creo 4.0, Del 1 (2017) Linköping: Monomon

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Ulf Hejman, Kursansvarig
Telefon: 040-6657183

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

08 november 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program