Hållfasthetslära

Sammanfattning

Kursen ämnar till att studenten utvecklar en grundläggande kunskaper i hållfasthetslära innefattande en grund för vidare studier inom ämnen som maskinelement och även fördjupande kurser på avancerad nivå. Denna grund skall vara tillräcklig för vidare studier på Malmö högskola såväl som andra svenska lärosäten.

Syftet är också att studenten skall kunna tillämpa erhållen kunskap i praktiska tillämpningar inom design-, bygg- och maskinindustrin och andra discipliner med strukturella problemställningar. Kursen omfattar grundläggande begrepp inom hållfasthetsläran såsom, jämvikt, kinematik, materialsamband, effektivspänning, huvudspänningar, plasticitet, instabilitet, brott, utmattning, statiskt obestämda problem och kritiska svängningar. Fokus är på beräkning av statiskt belastade kroppar och en introduktion till mekaniska vibrationer.

Behörighetskrav

MA209A Analys A (1702)
MT106A Mekanik, statik (1502)

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021

Kurskod:
MT149A version 2
Engelsk benämning:
Solid Mechanics
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
15 november 2016

Förkunskapskrav

MA209A Analys A (1702)
MT106A Mekanik, statik (1502)

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Produktutveckling och design och i Maskinteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper i hållfasthetslära. Vidare syftar kursen till att studenten ska kunna tillämpa erhållen kunskap i praktiska tillämpningar inom design-, och maskinindustrin och andra discipliner med strukturella problemställningar.

Innehåll

Kursen ger en översikt över hållfasthetslärans grundläggande begrepp för deformerbara kroppar. Grundläggande koncept såsom jämvikt, kinematik och materialsamband definieras och nyttjas vid analys av strukturer. Begrepp inom hållfasthetslära förklaras och tillämpas på enkla strukturelement som stänger, rör, tryckkärl och balkar.

Kursen omfattar följande moment:

 • töjningar (normal- och skjuvtöjningar)
 • spänningar (normal-, skjuv-, huvud- och effektivspänningar)
 • elasticitet
 • termisk belastning
 • stångsystem
 • vridning
 • balkböjning
 • knäckning
 • plasticitet
 • Hooke’s allmänna lag
 • brottmekanik
 • utmattning
 • vibrationer
 • huvudspänningar

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förklara samband mellan belastning, deformation och haveri hos enklare strukturella hållfasthetstekniska problem
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • genomföra enklare analyser av olika strukturer utsatta för olika typer av belastningar med avseende på statiska och cykliska belastningar, instabilitet, elastiska och plastiska deformationer och lastbärande förmåga
 • identifiera relevanta beräkningsmodeller och metodiker med utgångspunkt från verkliga hållfasthetsproblem
 • utvärdera befintliga strukturlösningar baserad på den teoretiska grund som förvärvats under kursen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • kritiskt förhålla sig till innehåll i litteratur, teknisk dokumentation, och reella tekniska lösningar kopplade till hållfasthetsbaserade problem

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, övningar och laborationer i grupp.

Bedömningsformer

Krav för Godkänd: Godkänd laboration (0,5 hp) och godkänd tentamen (7 hp). Slutbetyget grundas på tentamensresultatet.

Student som har godkänts på tentamen och erhållit betyget Godkänd får genomgå förnyad prövning för högre betyg, innan slutbetyg har rapporterats.

Betygsskala

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:
 • Alfredsson, Bo (red.) (2014). Handbok och formelsamling i hållfasthetslära. Elfte omarbetade uppl. Stockholm: Institutionen för hållfasthetslära, Tekniska högsk.
 • Ljung, Christer, Saabye Ottosen, Niels & Ristinmaa, Matti (2007). Introduktion till hållfasthetslära: enaxliga tillstånd. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur
 • Saabye Ottosen, Niels, Ristinmaa, Matti & Ljung, Christer (2007). Hållfasthetslära: allmänna tillstånd. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur
Resurser som tillhandahålls av institutionen:
 • Martinsson, Rolf & Pärletun L-G. (2005). Övningsexempel i hållfasthetslära, Teknik och samhälle - Malmö högskola

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Pär Olsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658637

Anmälan

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program