Mekanisk provning och mikroskopi

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019

Kurskod:
MT148A version 1,1
Engelsk benämning:
Mechanical Testing and Microscopy
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 maj 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
15 november 2016

Förkunskapskrav

Godkänd kurs: MT108A - Materialteknik 7,5 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar en djupare förståelse i hur mekanisk provning går till och kunskap om vilka olika typer av mikroskop som finns på marknaden samt hur dessa används, vilken provberedning som behövs samt hur dessa används.

Innehåll

Kursen innehåller en teoretisk del och en laborativ del.
Den teoretiska delen består av:

 • provdragnings- och provtrycksutrustningar
 • mätning av mekaniska egenskaper
 • provberednings- och provframställningsmetoder
 • introduktion till de olika metoderna för materialkarakterisering, samt överblick och historik kring utrustning och analysmetoder inom materialteknikområdet
 • svepelektronmikroskopi och transmissionselektronmikroskopi
 • atomkraftsmikroskopi
 • röntgendiffraktion
 • spektroskopiska analysmetoder
Den laborativa delen består av:
 • hårdhetsmätning på olika material
 • elasticitetsmätning på olika material
 • provberedning och tillverkning av kutsar
 • hantering och provbedömning med ljusmikroskop
 • riskanalys och säkerhet i laborativ verksamhet med farlig vara
 • demonstration av svepelektronmikroskop (SEM) och atomkraftsmikroskop (AFM)

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten kunna:

 • beskriva och redogöra för olika mekaniska provningsmetoder
 • skilja på olika mikroskoperings- och termiska analysmetoder
 • redogöra för säker hantering av farlig vara
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten kunna:
 • tillämpa och förbereda mekanisk och mikroskopiell utrustning så att relevant mätdata kan erhållas
 • på egen hand utföra enklare experiment med hjälp av experimentell utrustning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten kunna:
 • jämföra och diskutera relevansen i olika experimentella resultat utifrån vilken provningsmetod som används

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och laborationer.

Bedömningsformer

För godkänt slutbetyg krävs: Godkända laborationsrapporter (4 hp), godkänd skriftlig tentamen (3 hp) och godkänd riskanalys (0,5 hp).
Slutbetyg baseras på tentamen.

Betygsskala

Underkänt (U) ,Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Leng, Y. (2013). Materials Characterization: Introduction to Microscopic and Spectroscopic Methods, 2nd ed. Wiley-VCH Verlag GmbH. Weinheim, Germany.
 • Utöver ovanstående litteratur tillkommer en samling vetenskapliga artiklar.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Lindsay Richard Merte, Kursansvarig
Telefon: 040-6658074

Anmälan

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 50% Malmö Anmälningskod: mau-08404 Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

Öppen för sen anmälan

Ansök

30 augusti 2021 - 07 november 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program