Introduktionskurs till maskinteknik och produktutveckling

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017

Kurskod:
MT147A version 1
Engelsk benämning:
Introduction to Mechanical Engineering and Product Development Studies
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 november 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik och i Produktutveckling och design.

Syfte

Studenten utvecklar grundläggande kunskaper i ritteknik och insikt i relevanta miljömedvetna material och
konstruktionsval. Studenten utvecklar också kunskap om teknisk text och om vetenskapligt förhållningssätt och arbete.


Kursen ger en introduktion till ingenjörens arbete, belyser viktiga kunskapsområden och identifierar och motiverar kurser inom högskoleprogrammen Produktutveckling och Design och Maskin- och materialteknik.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

Ritteknik (2,5 hp):

 • Standarder och ritregler
 • Vyer, projektionsmetoder och snitt
 • Måttsättning, toleranser och passningar
 • Form- och lägestoleranser
 • Läsning och tolkning av en enklare ritning

Svensk teknikhistoria och framtidens utmaningar (4,5 hp):
 • Sverige blir en industrination: teknikhistoria från industrialism till samtid
 • Använda programvaran CES EduPack med verktyget Eco Audit för att göra livscykelanalys
 • Introduktion till akademiskt skrivande: att rubricera, att sätta ut referenser, att uttrycka sig i akademisk skrift
 • Introduktion till något verktyg för akademiskt skrivande

Studieteknik (0,5 hp):
 • Djupläsning av teknisk text
 • Planering av tid för studier

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten:

 • känna till grundläggande regler och standarder inom ritteknik
 • kunna förklara innebörden för enklare toleranser på ritning
 • kunna förklara vad ett vetenskapligt arbete är
 • kunna identifiera viktiga förutsättningar i teknikutvecklingen som lett till dagens svenska industrisamhälle, samt ha en grundläggande kunskap om dessa
 • visa kunskap i hur stor miljöpåverkan är för att tillverka, frakta och använda produkter samt vilka mått som används för att kvantifiera denna
 • visa grundläggande förståelse för att kvantifiera akademisk text, dess struktur, delar och referenshantering
 • visa förståelse för vad primär- respektive sekundärkällor är
 • förstå den egna insatsens avgörande betydelse för gott studieresultat

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • skapa, läsa och tolka en enklare ritning
 • tolka och utföra en uppgift inom givna ramar
 • göra enklare antaganden för att kunna lösa en uppgift
 • visa en grundläggande förståelse för hur energifördelningen ser ut vid tillverkning av enklare produkter
 • formulera sig i skrift på ett sakligt och språkligt korrekt sätt i en kortare text
 • referera till källmaterial på ett korrekt sätt
 • planera sin studietid

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten:
 • visa en förståelse för källors trovärdighet
 • visa förmåga att diskutera kring antaganden och resultat
 • visa förmåga att kritiskt kunna värdera sitt eget resultat
 • visa förmåga att ge relevanta kommentarer på andras arbete
 • kunna läsa en text och ta ut de viktigaste fakta

Arbetsformer

I kursen ges undervisning genom föreläsningar, övningar och seminarier samt att studenterna arbetar i mindre grupper med ett skriftligt projektarbete med tillgång till handledning.

Bedömningsformer

Krav för Godkänd: Godkända ritteknikuppgifter (2,5 hp), godkänt projektarbete (4,5 hp) och godkänd reflektionsuppgift (0,5 hp).

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Svenska skrivregler. 3., [utök.] utg. (2008). Stockholm: Liber
 • Taavola, Karl (2009). Ritteknik 2000. Faktabok. 4. uppl., utökad och uppdaterad Ludvika: Athena lär
 • Thurén, Torsten (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. 2., [omarb.] uppl. Stockholm: Liber

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Ulf Hejman, Kursansvarig
Telefon: 040-6657183

Anmälan

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program