Företag och företagande

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018, vår 2017, vår 2016, vår 2015

Kurskod:
MT145A version 1,1
Engelsk benämning:
Business and Business Administration
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
24 november 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik och i Produktutveckling och design.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten utvecklar grundläggande kunskaper inom företag och företagande. Inom ramen för de teorier som exemplifierats, tillämpas kunskaperna på en i utvecklingsfasen konstruerad produkt. Produkten kan vara av sådant slag att den till exempel utvecklas i examensarbetet.

Innehåll

Kursen innehåller följande delar:

 • Ekonomiska grundbegrepp (inbetalning, utbetalning, inkomst, utgift, intäkt, kostnad, debet, kredit)
 • Budgetering: resultat- och likviditetsbudget samtbudgeterad balansräkning
 • Ekonomiska nyckeltal (kapitalkvot, likviditet, ROI)
 • Kostnadstyper (rörliga och fasta vs. direkta och indirekta)
 • Bidragskalkyl
 • Resultatplanering, nollpunktsanalys
 • Självkostnadskalkylering, ABC-kalkyl
 • Investeringskalkyler (Pay-off, nuvärdes, internränta och annuitet)
 • Affärsplanering

Lärandemål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva skillnaden av olika ekonomiska begrepp och deras knytning till olika kalkyleringsmetoder
 • visa förståelse för vikten av dokument som balans- och resultatbudget
 • visa förståelse för affärsplanering

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redovisa kalkyler på övnings- och egna exempel
 • redogöra för skillnaden i olika nyckeltal och ha förmågan att avgöra den bäst lämpade i en given situation

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs ska studenten kunna kritiskt:

 • diskutera för- och nackdelar av olika metoder/kalkyleringar
 • förhålla sig till de antaganden och förenklingar som gjorts i samband med ekonomisk kalkylering
 • förhålla sig till litteratur och reella lösningar inom fältet för kursen

Arbetsformer

Föreläsningar ca 25 timmar, övningar ca 10 timmar samt gruppseminarier/handledning ca 5 timmar. I seminarieform ska studenten redovisa sin affärsplan. Kalkyleringar för affärsplanen kan vara relaterade till projektet i examensarbetet.

Bedömningsformer

Krav för godkänt: Godkänt redovisad affärsplan (3,5 hp) samt godkänd tentamina (4 hp). Slutbetyget grundar sig på tentamensresultatet.

Betygsskala

Underkänt (U), Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur

 • Skärvad Per-Hugo & Olsson, Jan (senaste upplagan). Företagsekonomi 100 Faktabok. Liber, Malmö.
 • Skärvad Per-Hugo & Olsson, Jan (senaste upplagan). Företagsekonomi 100, övningsbok. Liber, Malmö.
 • Skärvad Per-Hugo & Olsson, Jan (senaste upplagan). Företagsekonomi 100, lösningshäfte. Liber, Malmö.
 • Material i samband med föreläsningarna

Referenslitteratur

 • Kubr, Thomas et. Al. (2005). Affärsplanering. En handbok för nya tillväxtföretag. Ekerlinds Förlag, Stockholm. (i samarbete med McKinsey&Company).

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Telefon: 040-6657200