Examensarbete i maskinteknik

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, vår 2019, höst 2018, vår 2018, höst 2017, vår 2017, vår 2016

Kurskod:
MT138A version 1,2
Engelsk benämning:
Degree Thesis in Mechanical Engineering
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
14 september 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
18 januari 2016
Ersätter kursplan fastställd:
17 februari 2015

Förkunskapskrav

Minst 120 hp avklarade kurser inom högskoleingenjörsprogrammet Maskin- och materialteknik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik.

Syfte

Kursen utgörs av ett självständigt arbete som utformas individuellt i samarbete med en handledare.

Innehåll

Kursen består av ett examensarbete i maskin – och materialteknik och innefattar litteraturstudier och rapportskrivning. Arbetet skall vara av utredande eller konstruktiv karaktär.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten visa:

 • kunskap och förståelse för maskin- och materialteknik, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund och beprövad erfarenhet
 • kunskap om tillämpliga metoder inom området
 • fördjupad kunskap inom någon del av området

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten visa:
 • förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra komplexa uppgifter inom givna tidsramar
 • förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för process och resultat
 • förmåga att muntligt och skriftligt diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom maskin- och materialteknik

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten:
 • kunna göra bedömningar inom maskin- och materialteknik med hänsyn till relevanta näringslivsförankrade, vetenskapliga och brukarorienterade aspekter
 • visa insikt om kunskapens och yrkesrollens inverkan och ansvar i relation till samhället
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Arbetsformer

Handledning ca 10 timmar och seminarier ca 10 timmar. Självständigt arbete ca 380 timmar.

Arbetets uppläggning ska beskrivas i en projektplan, i en tidsplan samt en tydlig metodbeskrivning vilka ska godkännas av handledare och examinator. Arbetet ska redovisas dels i en skriftlig rapport, dels muntligt vid ett seminarium. Rapporten ska skrivas på svenska eller engelska och innehålla en sammanfattning på svenska och en på engelska.

Bedömningsformer

Examinationsmoment: skriftlig och muntlig framställning.

För godkänt examensarbete krävs att följande moment är fullgjorda:

 • godkänd skriftlig rapport 13 hp.
 • godkänd muntlig redovisning och opposition 1 hp.
 • godkänd projektbeskrivning 1 hp.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Backman, Jan: Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur, 2008
 • Björklund, Maria: Seminarieboken. Studentlitteratur, 2003
 • Eriksson, Lars Torsten, Wiedersheim-Paul, Finn: Att utreda, forska och rapportera. Liber ekonomi, 2001
 • Thurén, Torsten: Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber, 1991

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Ulf Hejman, Kursansvarig
Telefon: 040-6657183