Finita elementmetoden

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015

Kurskod:
MT129A version 1
Engelsk benämning:
Finite element method
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
12 oktober 2012
Fastställandedatum:
17 september 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna lär sig hur och varför finita elementmetoden (FEM) fungerar, samt att visa hur metoden används för att lösa relevanta problem inom fysik och maskinteknik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: MT112A-Hållfasthetslära och MT108A-Materialteknik och MA206A-Matematik: Analys B.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • teoretiskt beskriva stänger, balkar, fackverk, ramar och endimensionell värmeledning

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • använda elementbaserad förskjutningsmetod för att analysera fackverk och ramar
 • upprätta beräkningsmodeller för konstruktioner, inkluderande att indela strukturen i element, definiera frihetsgrader, upplagsvillkor och laster
 • genomföra datorberäkningar för analys av aktuella konstruktioner
 • skriftligt redovisa förutsättningar, beräkningsmodell och resultat från handberäkningar och datorberäkningar för olika tillämpningsexempel inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • utvärdera om erhållet beräkningsresultat överensstämmer med beräkningsförutsättningar och uppställd beräkningsmodell

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

För betyget godkänd krävs att studenten är godkänd på:

 • inlämningsuppgifter (3.5 hp)
 • skriftlig tentamen (4 hp)

Slutbetyg grundar sig på tentamen.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen omfattar:

 • Matrisalgebra
 • Introduktion till diskreta system
 • Elementformulering för stång och balk
 • Elementbaserad analys av plana fackverk och ramar
 • Modelleringsaspekter; symmetri, leder i ramar, bivillkor, statisk kondensering, reducerade ekvationssystem
 • Värmetransporter
 • Analys av ramar och fackverk med hänsyn tagen till geometrisk ickelinjäritet (andra ordningens teori) och instabilitet
 • Analys av ramar och fackverk med hänsyn tagen till materiell ickelinjäritet

Arbetsformer

Föreläsningar ca 30 tim, övningar ca 30 tim samt självstudier ca 140 tim.

Betygsgrader

Underkänt (U), Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Dahlblom, O. & Olsson, K.-G. (2010). Strukturmekanik - modellering och analys av ramar och fackverk. Studentlitteratur AB, Lund.
 • Austrell, P.E., Dahlbom, O., Lindemann, J., Olsson, A., Olsson, K.-G., Persson, K. et.al. (2004). CALFEM ver 3.4 - A finite element toolbox. Studentlitteratur AB, Lund. Finns även att hämta som en PDF-fil på webben.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Kristian Stålne, Kursansvarig
Telefon: 040-6657196