Mekatronik

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018, vår 2017, vår 2016, vår 2015, vår 2014

Kurskod:
MT128A version 1
Engelsk benämning:
Mechatronics
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
18 juni 2012
Fastställandedatum:
18 juni 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Kursbeskrivning

Mekatronik kombinerar kunskap från maskinteknik och elektroteknik för utvecklingen av datorstyrda mekaniska apparater. Kursen syftar till att studenten utvecklar förståelse för hur elektro- och datateknik används i industriella processer och produkter.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i Produktutveckling och design och i Maskinteknik.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna redogöra för:

 • grundläggande elektrotekniska begrepp och komponenter
 • säkerhetsaspekter för elektroniska produkter
 • principer för digitalisering av information
 • funktion och egenskaper hos inbyggda system och styr- och reglersystem
 • en grundläggande förståelse av begrepp som dynamiska system, systembegrepp, återkoppling, styrning, reglering och stabilitet


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • utföra beräkningar på enklare elektriska kretsar
 • använda mätinstrument vid enklare mätningar av elektriska storheter
 • programmera en enchipsdator med C-kod
 • programmera ett styr- och reglersystem
 • bedöma lämpligheten av olika lösningsalternativ och rimligheten av uppmätta och beräknade resultat inom ämnesområdet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • ha förmåga att kritiskt reflektera kring teknikutveckling inom ämnesområdet

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

För att bli godkänd på kursen krävs:
Godkända inlämningsuppgifter, godkänd tentamen och godkända laborationer. Högre betyg baseras på resultatet av inlämningsuppgifter och tentamen.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller följande delar:

 • Elektroteknikens grunder
 • Elförsörjning och elsäkerhet
 • Elektroniska kretsar
 • Digitalisering av information
 • Givare
 • Elektromekaniska komponenter
 • Datakommunikation
 • Inbyggda system
 • Egenskaper och beskrivning av dynamiska system
 • Automatiseringsteknik
 • Automation

Arbetsformer

Föreläsningar ca 25 timmar, övningar ca 15 timmar, laborationer ca 20 timmar, samt självstudietid ca 140 timmar.

Betygsgrader

Underkänt (U), Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • William Bolton, 2011, MECHATRONICS. Pearson, Prentice Hall.
 • William Bolton, 2006, Programmable Logic Controllers(e-bok), Elsevier science.
 • Olivier Hersent, 2012, The Internet of Things (e-bok), Hoboken: John Wiley & Sons.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Tommy Andersson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657614