3D CAD

Sammanfattning

Studenten utvecklar teoretiska såväl som praktiska grundläggande kunskaper i tredimensionell CAD-teknik för en yrkesroll med inriktning mot design och mekanisk konstruktion.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: MA204A-Linjär algebra med statistik och MA203A-Matematik: Analys A och MT106A-Mekanik.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2015, höst 2014, höst 2013

Kurskod:
MT127A version 1
Engelsk benämning:
3D CAD
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
18 juni 2012
Fastställandedatum:
18 juni 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar teoretiska såväl som praktiska grundläggande kunskaper i tredimensionell CAD-teknik med inriktning mot design och mekanisk konstruktion.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik och i Produktutveckling och design.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: MA204A-Linjär algebra med statistik och MA203A-Matematik: Analys A och MT106A-Mekanik.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kunskap om hur 3D CAD-programvara bygger upp och hanterar geometrirepresentationer samt utnyttjar dessa för att skapa ritningar och fotorealistiska bilder av geometrimodeller

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • visa färdighet att praktiskt utnyttja geometrimodelleringsprogram inom design- och ingenjörsverksamheter
 • ha förståelse för CAD-ritningar och CAD-modeller som informationsbärare
 • ha förståelse för CAD-teknikens möjligheter och begränsningar ur ett användarperspektiv

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkända övningsuppgifter och godkända inlämningsuppgifter.

Innehåll eller kursinnehåll

kursen innehåller följande moment:

 • tråd-, yt- och solidmodeller
 • enkla yttyper
 • friformkurvor och friformytor (baserade på kägelsnitt, Bezier-, B-spline-, NURBS-geometri)
 • representationsformer för solidmodellering
 • parameterstyrd solidmodellering
 • rendering (ljuskällor, färghantering, belysningsmodeller, texturer)
 • ritningsframställning från solidmodeller
 • friformframställning
 • överföringsformat mellan CAD-programvaror

Arbetsformer

Föreläsningar ca 20 timmar, övningar vid dator ca 42 timmar samt självstudietid ca 138 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Johannesson, D.: Övningsuppgifter i Pro/Engineer. Teknik och samhälle - Mah, 2011

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Ulf Hejman, Kursansvarig
Telefon: 040-6657183
Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610