Introduktion för maskin- och materialteknik

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 8/A8

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016, höst 2015, höst 2014, höst 2013

Kurskod:
MT126A version 1
Engelsk benämning:
Introduction to mechanical engineering and materials science
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
29 juni 2012
Fastställandedatum:
29 juni 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge en introduktion och skapa en bas till kommande kurser inom högskoleprogrammet Maskin- och materialteknik. Efter genomgången kurs skall studenterna kunna visualisera idéer och enklare konstruktioner samt kunna grunderna gällande ritteknik och måttsättning. Studenten ska dessutom skaffa sig kunskap om teknikens utveckling genom historien. Studenten skall även få förståelse för hur mycket energi det går att tillverka, frakta och använda en produkt.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • känna till grundläggande regler och standarder inom ritteknik
 • kunna förklara innebörden för enklare toleranser på ritning
 • kunna identifiera olika viktiga genombrott i teknikhistorien, samt ha en grundläggande kunskap om dessa
 • visa grundläggande förståelse för hur man skriver, strukturerar upp, anger källor samt rubricerar en mindre akademisk text
 • visa förståelse för vad primär- respektive sekundärkällor är
 • visa kunskap i hur mycket energi det går år för att tillverka, frakta och använda olika produkter

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna skapa, läsa och tolka en enklare ritning
 • formulera sig i skrift på ett sakligt och språkligt korrekt sätt i en kortare text
 • kunna referera till källmaterial på ett korrekt sätt
 • kunna tolka och utföra en uppgift inom givna ramar
 • ha utvecklat en grundläggande förståelse för hur energifördelningen ser ut vid tillverkning av enklare produkter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • ha utvecklat en förståelse för olika källors trovärdighet
 • visa förmåga att kritisk värdera sitt eget resultat
 • visa förmåga att ge relevanta kommentarer på andras arbete

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänt: godkända inlämningsuppgifter.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

Ritteknik (2,5 hp):

 • Standarder och ritregler
 • Vyer, projektionsmetoder och snitt
 • Måttsättning, toleranser och passningar
 • Form- och lägestoleranser
 • Läsning och tolkning en enklare ritning

Teknikhistoria och akademiskt skrivande (3,5 hp):
 • Teknikhistoria: från industrialismen till samtiden
 • Introduktion till akademiskt skrivande: att rubricera, att sätta ut referenser, att uttrycka sig i akademisk skrift
 • Introduktion till word för akademiskt skrivande

Projektarbete tema energi (1,5 hp):
 • Lära sig använda programvaran CES EduPack och dess verktyg Eco Audit
 • Presentera resultatet muntligen och/eller i en kortare skrift

Arbetsformer

Lärarledd undervisningstid: ca 65h, Handledning: ca 1h/student, självstudier ca 134 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • K Taavola: Ritteknik 2000 Faktabok. Athena Lär AB, 2009
 • Språknämnden, Svenska skrivregler, Liber AB, upplaga 2, 2000

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Ulf Hejman, Kursansvarig
Telefon: 040-6657183
Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610