Tillämpad konstruktion

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2016, vår 2015

Kurskod:
MT119A version 1,2
Engelsk benämning:
Applied design
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
18 december 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: MT128A-Mekatronik och MT106A-Mekanik och MT112A-Hållfasthetslära och MT118A-Maskinelement.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen Maskinteknik och i Produktutveckling och design.

Syfte

Kursen syftar till att studenten konstruerar och bygger en produkt samt utvecklar fördjupad förståelse för och erfarenhet av arbete i ämnesövergripande projekt där deltagarna besitter olika kompetenser.

Innehåll

Kursen innehåller projektarbete med tillämpning av ämneskunskaper.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förstå lärande- och utvecklingsprocesser i projekt
 • ha kunskap om teknikutveckling utifrån organisatoriska och samhälleliga perspektiv

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa förmåga att med helhetssyn hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • identifiera, värdera och inhämta nödvändig information för lösningen av konkreta problem
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • sammanställa och muntligt och skriftligt presentera resultat från projektarbet och vid sådana presentationer kunna diskutera och försvara framlagda slutsatser genom att utnyttja den kunskap och de argument som ligger till grund för resultaten
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • ha utvecklat ett ansvarsfullt och samarbetsinriktat förhållningssätt gentemot den egna projektgruppen
 • ha utvecklat ett akademiskt förhållningssätt till rapportskrivning och seminariedeltagande
 • visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter
 • visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

Arbetsformer

Föreläsningar ca 24 timmar, seminarier ca 30 timmar, självstudier och projektarbete ca 146 timmar.

Bedömningsformer

Examination sker i form av muntlig och skriftlig redovisning.

För Godkänt betyg krävs: godkänd presentation och rapport.

För Väl godkänd krävs: väl godkänd rapport och presentation.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:

 • Ulrich, Karl T. & Eppinger, Steven D. (2014). Produktutveckling: konstruktion och design. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Referens litteratur:

 • Andersen, Erling S. & Schwencke, Eva (2013). Projektarbete: en vägledning för studenter. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur
 • Björklund, Maria & Paulsson, Ulf (2012). Seminarieboken: att skriva, presentera och opponera. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Martin Fisk, Kursansvarig
Telefon: 040-6657675
Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610