Maskinelement

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017, vår 2016, vår 2015

Kurskod:
MT118A version 1,2
Engelsk benämning:
Machine Elements
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
02 oktober 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: MA204A-Linjär algebra med statistik och MA203A-Matematik: Analys A och MT106A-Mekanik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i Produktutveckling och design och i Maskinteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande kunskaper i maskinelement och ger en grund för vidare studier inom ämnen som konstruktionsteknik. Syftet är också att studenten skall kunna tillämpa kunskapen i praktiska tillämpningar inom design-, bygg- och maskinindustrin och andra discipliner med strukturella problemställningar.

Innehåll

Kursen behandlar systematisk analys av maskinkomponenter med hjälp av olika verktyg. Kursen behandlar grundläggande maskinkomponenter så som:

 • permanenta och löstagbara förband
 • fjädrar
 • kugghjul
 • glid- och rullningslager
 • remmar och kedjor
 • axlar
 • kam- och vevrörelser
 • tätningar

Dessutom behandlas begrepp som:

 • tribolgi
 • kälverkan

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förklara, skilja, identifiera och beskriva de i kursen förekommande maskinelementen och hur de används tillsammans

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • metodiskt analysera och utvärdera beräkningsproblem kopplade till vanliga maskinkomponenter
 • kritiskt och självständigt identifiera, formulera och hantera vanligen förekommande dimensioneringsmetoder för olika maskinkomponenter
 • välja lämplig maskinkomponent vid olika konstruktioner
 • självständigt hantera frågeställningar rörande funktion och utformning av viktiga maskinkomponenter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • förklara möjligheter och begränsningar vid design av olika maskinkomponenter och vilka samhälleliga konsekvenser olika val kan medföra

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar ca 34 h, övningar ca 32 h och självstudier ca 134 h.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkänd inlämningsuppgift och godkänd tentamen. Slutbetyget grundas på tentamensresultatet.

Betygsskala

Underkänt (U), Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Mägi, Mart & Melkersson, Kjell (2004). Lärobok i maskinelement. Göteborg
 • Evertsson, Magnus & Svedensten, Per (2005). Maskinelement: övningar. Lund: Studentlitteratur

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Ulf Hejman, Kursansvarig
Telefon: 040-6657183
Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610