Materialteknik

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (Områdesbehörighet A8/8)

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2016, vår 2015, vår 2014, vår 2013

Kurskod:
MT108A version 1
Engelsk benämning:
Materials engineering
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
08 februari 2012
Fastställandedatum:
08 februari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskap om struktur och egenskaper hos olika konstruktionsmaterial; metaller, polymera material, keramer och kompositer. Studenten ska också tillägna sig kunskap om vanliga materialprovningsmetoder samt grundläggande kunskaper om materialval.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik och i Produktutveckling och design.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (Områdesbehörighet A8/8)

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna förklara grundläggande begrepp inom materiallära
 • visa kunskap om vanliga materialprovningsmetoder
 • visa kunskap om mikrostruktur och egenskaper, främst de mekaniska, samt några typiska användningsområden för olika vanliga konstruktionsmaterial
 • visa kunskap om vanliga härdningsmekanismer
 • visa kunskap om hur material kan påverkas av olika belastningar, t.ex. mekanisk last, värme och korrosion
 • visa kunskap om hur några vanliga tillverkningsmetoder påverkar materialens struktur
 • visa översiktliga kunskaper om materialvalstrategi

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna rita upp kristallplan och –riktningar från givna Miller-index och vice versa
 • kunna använda enklare typer av fasdiagram
 • kunna tillämpa blandningsregeln för framförallt långfiberkompositer
 • kunna göra bedömningar om möjligheterna att härda olika material
 • kunna dra slutsatser kring materialets egenskaper utifrån kännedom om mikrostruktur i ett material
 • att på en grundläggande nivå kunna jämföra och motivera val av olika material för olika konstruktioner

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd:

 • Skriftlig tentamen (6.5 hp)
 • Laborationer: deltagande och godkända labbrapporter (1 hp)
 • Betygsbedömning: Slutbetyget grundas på tentamen.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment

Materiallära (6.5 hp):

 • mikrostruktur och atombindningar hos fasta material
 • kristallstruktur och plastiskt beteende hos metaller
 • spännings-, töjningsbeteende och brott
 • diffusion
 • stelning och fasomvandling
 • fasdiagram
 • härdnings- och förstärkningsmekanismer
 • ståls mikrostruktur och egenskaper
 • gjutjärn
 • förändringar i material orsakade av svetsning
 • oxidation och korrosion
 • Al-, Mg-, Ti-, Cu- och Ni-legeringar
 • keramiska material
 • polymermaterial – plast och elaster
 • kompositer inkl. trä
 • introduktion till materialvalmetoder

Laboration (1 hp):
 • laborationer omfattande dragprov, hårdhetsprov och härdningsmekanismer, utmattningstest, slagprov, mikroskopi och fasdiagram

Arbetsformer

Arbetsformer:

 • Föreläsningar ca 32 tim
 • Övningar ca 12 tim
 • Obligatoriska laborationer ca 6 tim
 • Sjävstudier ca 150 tim

Betygsgrader

Underkänt (U), Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Callister.,WD, Rethwisch, DG. Materials science and engineering: An introduction, John Wiley & Sons Inc, 2008 eller senare upplaga

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Christina Bjerkén, Kursansvarig
Telefon: 040-6657626
Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Schema (3) Schema (A) Schema (B) Detta kurstillfälle ges som en del av ett program