Mekanik

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (Områdesbehörighet A8/8)

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2016, vår 2015

Kurskod:
MT106A version 1,1
Engelsk benämning:
Mechanics
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
02 oktober 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (Områdesbehörighet A8/8)

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen Maskinteknik och i Produktutveckling och design.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar en grundläggande kunskaper i mekanik och förbereds för vidare studier inom ämnen som hållfasthetslära, strömningslära och även fördjupande kurser på avancerad nivå. Denna grund skall vara tillräcklig för vidare studier på Malmö högskola såväl som andra svenska lärosäten.

Syftet är också att studenten skall kunna tillämpa vunnen kunskap i praktiskt ingenjörsarbete i designindustri och i mekanisk industri eller annan industri med mekanikrelaterade problemställningar. Kursen omfattar grundläggande begrepp inom mekanikens delar, statik och dynamik. Fokus är på beräkning av belastning för statiskt belastade kroppar och en introduktion till dynamiken.

Innehåll

Kursen ger en översikt över mekanikens grundläggande begrepp för stela kroppar. Grundläggande komponenter såsom krafter och moment definieras och nyttjas i analys av strukturer. Mekanikens fundament, i rörelse och i jämvikt, förklaras och tillämpas på enkla strukturelement som stänger och balkar. Kursen omfattar också laborativa moment av vetenskapligt undersökande karaktär.

Kursen omfattar följande moment:

 • kraft
 • moment
 • resultantsystem
 • friläggningsdiagram
 • jämvikt
 • masscentrum
 • strukturer
 • plana fackverk
 • friktion
 • partikelkinetik
 • Newtons lagar
 • arbete och effekt
 • kinetisk och potentiell energi
 • rörelsemängd, rörelsemängdsmoment
 • impuls, impulsmoment
 • stelkroppsrotation
 • masströghetsmoment
 • harmoniska svängningar och resonansfenomen
 • naturliga koordinater

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse för mekanikens grunder och dess tillämpning på punktmassor och stela kroppar

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna genomföra enkla analyser av problemställningar inom mekaniken
 • visa förmåga att med utgångspunkt från en lastbärande eller annan strukturell konstruktion kunna bedöma mekanisk belastning i form av krafter och moment
 • visa förmåga att ta fram modeller för verklighetsbaserade frågeställningar
 • kunna identifiera relevanta beräkningsmodeller med utgångspunkt från verkliga mekaniska problem
 • visa förmåga att föra enkla mekanikbaserade tekniska diskussioner
 • redogöra för mekanikens grundläggande begrepp
 • visa förmåga att i skrift diskutera och försvara framlagda slutsatser och därvid kunna utnyttja den kunskap inom mekaniken som ligger till grund för slutsatserna
 • kunna utvärdera mekaniska strukturlösningar baserad på den teoretiska grund som förvärvas under kursen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna kritiskt förhålla sig till innehåll i litteratur, teknisk dokumentation, och reella tekniska lösningar på mekaniska problem

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar ca 30 tim, övningar ca 30 tim och självstudier ca 125 tim med möjlighet till konsultation. En laborationsdel på ca 15 tim genomförs i mindre grupper. Laborationer föregås av litteraturstudier. Under denna del kan lärarhandledning utnyttjas i maximalt 1 tim per grupp.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkänd laboration (0,5 hp) och inlämningsuppgift (1 hp) och godkänd tentamen i statik (3 hp) och dynamik (3 hp). Slutbetyget grundas på medelvärdet av de två tentamensresultaten.

Student som har godkänts på tentamina och erhållit betyget Godkänd får genomgå förnyad prövning för högre betyg, innan slutbetyg har rapporterats.

Betygsskala

Underkänt (U), Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Nyberg, Christer (2014). Mekanik: statik. 2. uppl. Stockholm: Liber
 • Nyberg, Christer (2014). Mekanik: partikeldynamik. 2. uppl. Stockholm: Liber

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Ulf Hejman, Kursansvarig
Telefon: 040-6657183
Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 25% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program