Produktionsteknik

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016, höst 2015, höst 2014, höst 2013, höst 2012

Kurskod:
MT105A version 1
Engelsk benämning:
Manufacturing technology
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
13 februari 2012
Fastställandedatum:
08 februari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande förståelse för industriell produktion vid tillverkning av komponenter i enstycks- och serietillverkning. Genom kursen belyses de vanligaste tillverknings- och formningsmetoderna, ekonomiska och kvalitativa aspekter samt betydelsen av hur produktionen är organiserad.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i högskoleingenjörsprogrammen Maskinteknik och i Produktutveckling och design.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna förklara och ge exempel på utfall, mätresultat och mätnoggrannhet vid användning av mätdon
 • visa kunskap om hur materialegenskaper påverkas av tillverkningsmetoder
 • kunna redogöra för innebörden av grundläggande begrepp inom tillverkningsteknik
 • kunna förstå och beskriva de vanligaste bearbetningsmetoderna inom tillverkningsindustrin
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna tillämpa och läsa av mätdon för avstånd- och vinkelmätning mellan från-, mot- och likvända ytor samt avstånd mellan centrumlinjer
 • kunna utföra grundläggande verkstadstekniska och tillverkningsekonomiska beräkningar
 • kunna jämföra och motivera ett val mellan likvärdiga tillverkningsmetoder ur ekonomi- och kvalitetsaspekter

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänt: Godkänd tentamen och godkända laborationer.
Betygsbedömning: Slutbetyget grundas på tentamen.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment

 • Toleranssystem och verkstadsteknisk mätteknik
 • Formning av produkter från smält eller halvsmält råämne
 • Plastiska, klippande och skärande bearbetningsmetoder samt verktyg och maskiner för dessa metoder
 • Teorier kring skärande bearbetning vad gällande skärgeometri, spånbildning, skärkrafter, ytjämnhet, bearbetningsekonomi samt verktygsförslitning
 • Formsprutning av plaster
 • Övriga bearbetningsmetoder

Arbetsformer

Föreläsningar ca 30 timmar, övningar ca 14 timmar, laborationer ca 6 timmar samt självstudietid ca 150 timmar.

Betygsgrader

Underkänt (U), Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Hågeryd Lennart; Björklund Stefan; Lenner Matz, Modern produktionsteknik del 1, Liber 2002. ISBN: 9789147050918

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Martin Fisk, Kursansvarig
Telefon: 040-6657675
Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610