Digital marknadsföring

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten utvecklar förståelse för, och färdighet att, tillämpa grundläggande marknadsföringsteorier och marknadsföringsmetoder relaterat till digitala teknologier.
Dessutom ska studenten skapa erfarenhet av att arbeta i projektgrupper och kunna sammanställa sitt arbete i form av en uppsats.

Behörighetskrav

Godkänd kurs: ME165A - Originalproduktion 15 hp

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020

Kurskod:
ME173A version 4,2
Engelsk benämning:
Digital Marketing
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 december 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
21 november 2019

Förkunskapskrav

Godkänd kurs: ME165A - Originalproduktion 15 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet medieteknik och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i medieteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar förståelse för, och färdighet att, tillämpa grundläggande marknadsföringsteorier och marknadsföringsmetoder relaterat till digitala teknologier. Dessutom ska studenten skapa erfarenhet av att arbeta i projektgrupper och kunna sammanställa sitt arbete i form av en uppsats.

Innehåll

Kursen innehåller följande delar:

 • Grundläggande marknadsföringsteorier och –modeller tillämpade på digital medieteknik
 • Kundperspektiv och kundbeteende i digitala miljöer
 • Etiska perspektiv på digital marknadsföring
 • Marknadsundersökningar – teorier och modeller samt deras tillämpning i medieproduktionssammanhang
 • Analys av marknadsföringsmaterial och marknadsföring
 • Drivkrafter för teknikutveckling inom digitala medier, analys och diskussion av informationssökning och trendanalys
 • Affärsmodeller inom marknadsföring med digitala medieteknologier
 • Samproduktion och prototyputveckling i digitala miljöer – teorier och modeller samt deras tillämpning
 • Informationssökning och uppsatsskrivning
 • Projekt som arbetsform
 • Gruppdynamik

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • Beskriva och diskutera grundläggande teorier och modeller inom marknadsföring
 • Redogöra för och diskutera etiska perspektiv på digital marknadsföring
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • Tillämpa grundläggande marknadsföringsteorier för att analysera praktiska situationer och företags operativa marknadsföring inklusive användargenererad interaktion
 • Tillämpa lämpliga metoder för marknadsundersökningar
 • Självständigt söka och diskutera information om nya applikationer i digitala medier
 • Tillämpa teorier för samproduktion (co-creation) och därigenom skapa och testa prototyper för marknadsföring i digitala mediekanaler
 • Utveckla en digital marknadsföringskampanj grundad på relevanta teorier och metoder
 • Tillämpa metoder för analys och utveckling av projektarbeten utifrån gruppdynamiska faktorer
 • Muntligt och skriftligt, på ett för målgruppen adekvat sätt, dokumentera och presentera såväl produkt som process för framtagande av en marknadskampanj
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • Diskutera implikationer och konsekvenser av digital marknadsföring utifrån tekniska, ekonomiska, etiska och sociala dimensioner

Arbetsformer

Föreläsningar ca 35 timmar
Obligatoriska seminarier och workshops ca 35 timmar
Handledning ca 3 timmar
Självstudietid ca 327 timmar

Bedömningsformer

 • Inlämningsuppgift 1: Analys av ett företags operativa marknadsföring samt dess interaktion med användare
 • Inlämningsuppgift 2: Individuell reflektion över de både delprojekten utifrån gruppdynamiska, etiska och sociala dimensioner
 • Projekt del 1: Marknadsundersökning
 • Projekt del 2: Utveckling av en marknadsföringkampanj i digitala kanaler, inklusive framställande och testande av en prototyp vilken presenteras muntligt. I ett uppsats redovisas hur relevanta teorier har applicerats för framtagandet av kampanjen.
 • Skriftlig tentamen
För godkänd krävs att samtliga ingående moment genomförts och minst fått betyget godkänt.

För Väl godkänt krävs att examinationsuppgifter om minst 7hp är bedömda som väl godkända.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Damian, Ryan: Understanding Digital Marketing – Marketing Strategies for Engaging the Digital Generation. KoganPage, 2014.
 • Kotler, Philip, Gary Armstrong, Lloyd C. Harris, Nigel Piercy: Principles of Marketing. European Edition, 7th ed, Pearson, 2017.
 • Kotler, Philip, Hermawan Kartajaya, and Iwan Setiawan: MARKETING 4.0 - Moving from Traditional to Digital. Wiley, 2017.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Sven Packmohr, Kursansvarig
Telefon: 040-6657791

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program