Originalproduktion

Sammanfattning

Kursen handlar om den grafiska produktionsprocessen. Under kursens gång lär sig studenten att arbeta med olika datorprogram för att självständigt kunna producera tekniskt korrekta trycksaksoriginal. Dessutom introduceras studenten till layout, typografi och kamerateknik samt till teorier om medieutveckling.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 6/A6

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020

Kurskod:
ME165A version 2,1
Engelsk benämning:
Visual and Technical Composition in Media Technology
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
21 april 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
13 december 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet medieteknik på nivå 1-30 hp och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i medieteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten tillägnar sig grunderna i den grafiska produktionsprocessen, samt utvecklar kunskap och erfarenhet för att självständigt kunna producera tekniskt korrekta trycksaksoriginal.

Innehåll

 • Den grafiska produktionsprocessen - en översikt
 • Ämnet medieteknik och dess position inom vetenskapen
 • Introduktion och arbete i Macmiljö
 • Layout, typografi och form
 • Kamerateori och teknik
 • Produktion av objekt- och pixelgrafik
 • Trycksaksproduktion
 • Papperskunskap
 • Kreativ problemlösning och reflekterande arbete
 • Projektarbete i grupp och individuellt

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för en trycksaks produktionsflöde samt aktuella arbetsmoment/yrkesroller
 • visa grundläggande kunskaper om ämnet medietekniks historia och utveckling ur vetenskaplig synpunkt
 • kunna redogöra för grundläggande begrepp inom bildbehandling
 • kunna redogöra för grundläggande kamerateori och teknik
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten:
 • kunna framställa original, med texter, objekt- och pixelgrafik, på ett tekniskt korrekt sätt med hänsyn taget till gällande teori samt kunna redogöra för denna teori
 • kunna tillämpa och redogöra för grundläggande regler för typografi och grafisk form
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten:
 • visa insikt i det egna ansvaret när det gäller planering och genomförande av studier på högskolenivå

Arbetsformer

Teori varvas med praktiska övningar. Kursen innehåller föreläsningar, seminarier, laborationer samt självstudietid.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkänd tentamen (6 hp), individuellt arbete (2 hp), inlämningsuppgift (2hp) och gruppuppgift (5 hp).
Krav för Väl godkänd: Väl godkänt på tentamen och individuellt arbete.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Hellmark, Christer (2004). Typografisk handbok. 5. uppl. Stockholm: Ordfront
 • Johansson, Kaj, Lundberg, Peter & Ryberg, Robert (2006). Grafisk kokbok 3.0: guiden till grafisk produktion. 3., rev. uppl. Malmö: Arena i samarbete med Kapero grafisk utveckling
Förutom den listade litteraturen kan vetenskapliga artiklar, webbplatser och annan litteratur att användas i kursen.
Referenslitteratur:
 • Bergström, Bo (2016). Effektiv Visuell kommunikation: om nyheter, reklam, information. 10. Uppl. Stockholm: Carlsson
 • Lupton, Ellen (2010). Thinking with Type - A Critical Guide for Designers, Writers, Editors, and Students. 2., rev. uppl. New York: Princeton Architectural Press

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Övrigt

Kursen kan inte ingå i examen tillsammans med ME175A - Originalproduktion inom Medieteknik, 15 hp.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Carina Ström Hylén, Kursansvarig
Telefon: 040-6657572
Johannes Karlsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657152

Anmälan

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Schema (1) Schema (2) Schema (3) Schema (4) Schema (5) Detta kurstillfälle ges som en del av ett program