Medieproduktion - Rörlig bild

Sammanfattning

Utveckla dina praktiska och teoretiska kunskaper inom området rörlig bild och multimedia! Du lär dig produktionsprocessen för rörlig bild och animationer i olika typer av kommersiella produktioner. Vi behandlar såväl olika mjukvaror som manusarbete och projektplanering, i multimediala produktioner fokuserar vi på interaktivitet, praktisk funktion samt målgruppsanpassad design.

Behörighetskrav

Grundläggande kunskaper i digital bild, medieproduktion, visuell produktion eller fotografisk bild omfattande minst 5 hp.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
ME160A version 1,1
Engelsk benämning:
Media Production - Moving Pictures
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
23 augusti 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
23 augusti 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande kunskaper i digital bild, medieproduktion, visuell produktion eller fotografisk bild omfattande minst 5 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla en grundläggande kunskap om produktionsprocessen för rörlig bild i olika typer av produktioner och därmed kunna kommunicera med inblandade yrkesroller samt självständigt kunna framställa medietekniska produktioner innehållande bild, ljussättning, ljud, rörliga bilder och animationer.

Innehåll

 • Pixel- och objektgrafik
 • Grundläggande efterbearbetning av bild, ljud och video
 • Planering av en produktion
 • Ljud och dess funktion samt inspelnings- och klippteknik
 • Grundläggande redigeringsteknik för digitalvideo
 • Grundläggande ljussättning

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa förståelse för begränsningar och möjligheter i olika distributionsplattformar
 • visa kunskap om vikten av förarbete och planering för rörlig bildproduktion
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • tillämpa metoder för förarbete och planering inför rörlig bildproduktion
 • skriva ett synopsis samt göra ett manuskript med tillhörande storyboard
 • kunna välja lämplig format, komprimering och olika medietekniska plattformar för produktion inom rörlig bild
 • tillämpa grundläggande ljussättning i produktionen inom rörlig bild
 • tillämpa grundläggande bild- och ljudläggning i produktionen inom rörlig bild
 • tillämpa grundläggande kamerateknik
 • ge och ta konstruktiv kritik på varandras arbete under kursen
 • resonera kring medieval för budskapet som ska förmedlas
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna resonera kritiskt kring vilka medietekniska plattformar och tekniker som lämpar sig för olika målgrupper
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Arbetsformer

Föreläsning ca 38 timmar, seminarier ca 10 timmar, datorövningar ca 50 timmar samt självständigt arbete ca 300 timmar.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom inlämningsuppgifter 5 hp och projekt 10 hp.
För betyget Godkänd ska alla ingående moment vara godkända.
Bedömningsmatris används vid bedömningen.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Artikelkompendium
 • Jackman, John. (2010). Lighting for digital video & television. 3. ed. Oxford: Taylor & Francis Ltd
Referenslitteratur
 • Murch, Walter (2001). In the blink of an eye: a perspective on film editing. 2. ed. Los Angeles: Silman-James Press
 • Meyer, Trish & Meyer, Chris (2012). After Effects apprentice: real-world skills for the aspiring motion graphics artist. 3rd ed. Oxford: Focal
 • Salt, Barry (2009). Film style and technology: history and analysis. 3. ed. London: Starword

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Pär Jakobsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657708

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Anmälningskod: mau-18069

Öppen för sen anmälan

Ansök