Medieteknik: Webbproduktion

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska tillgodogöra sig grundläggande kunskap om webbproduktion, för att kunna planera och leda webbproduktioner.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME103A-Originalproduktion och ME109A-Produktionsledning - Media och ME106A-Grafisk design.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019

Kurskod:
ME154A version 2
Engelsk benämning:
Media Technology: Web Production
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 februari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
13 november 2014

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME103A-Originalproduktion och ME109A-Produktionsledning - Media och ME106A-Grafisk design.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet medieteknik och ingår i examensfordringarna för kandidatexamen i medieteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska tillgodogöra sig grundläggande kunskap om webbproduktion, för att kunna planera och leda webbproduktioner.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

• Internet och webbens utveckling och användningsområden
• Webbstandarder (HTML, CSS)
• Användbarhet och tillgänglighet på webbplatser
• Webbproduktionens utveckling
• Produktionsledning av webbprojekt
• Text för webben
• Webbadministration, CMS
• Bild- och grafikformat för webben

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten:

• kunna redogöra för principer för att skapa användbara och tillgängliga webbplatser
• kunna redogöra för principer för presentation på skärm
• visa förståelse för vikten av förarbete och planering inför produktionsstart

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:

• tillämpa principer för produktion av webbsidor
• administrera och uppdatera material i webbpubliceringssystem
• tillämpa teorier och metoder för användbarhet med avseende på: utseende, informationsflöde och struktur
• tillämpa principer för formulering av text för webben
• tillämpa metoder för att planera, leda och utvärdera webbproduktionsprojekt
• lösa problem och uppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs ska studenten:
• kunna kritiskt resonera och argumentera kring val av teknik, struktur, funktion och design utifrån en specifik målgrupp
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Arbetsformer

Föreläsningar, datorövningar, seminarier, projektarbete och självstudietid.

Bedömningsformer

Krav för godkänd:
Godkända inlämningsuppgifter 5 hp,
Godkänt projektarbete 4 hp.
Godkänd hemtentamen: 2hp
Godkänd tentamen: 2hp + 2hp
Betygsbedömning: för väl godkänd krävs att minst hälften av inlämningsuppgifterna är väl godkända samt ett väl godkänt projektarbete.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:
  • Krug, Steve (2014). Don't make me think, revisited: a common sense approach to web usability. 3. ed. Förenta staterna [Berkeley, CA]: New Riders
  • Sundström, Tommy (2005). Användbarhetsboken: bästa sätten att göra fungerande webb. Lund: Studentlitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Erik Pineiro, Kursansvarig
Telefon: 040-6657734

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program