Medieteknik: Webbpublicering

Sammanfattning

Du lär dig, utifrån aktuella standarder, framställa och underhålla tekniskt- och användbarhetsmässigt korrekta webbproduktioner. Kursen behandlar vilka verktyg som används för att konstruera webbsidor och hur man redigerar bilder för webben. Du lär dig framställa produktioner för skärmvisning innehållande ljud, bild, animation, video och interaktivitet. Lärandet sker i form av föreläsningar, övningar och projektarbete.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015

Kurskod:
ME153A version 1
Engelsk benämning:
Media Technology: Web Publishing
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 november 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet medieteknik på nivå 1-30 hp och ingår i examensfordringarna för kandidatexamen i medieteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten tillgodogör sig grundläggande kunskap om webbproduktion för att självständigt kunna framställa och underhålla tekniskt- samt användbarhetsmässigt korrekta webbproduktioner.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Internet och webbens utveckling och användningsområden
 • Webbstandarder (HTML, CSS)
 • Principer för webbpubliceringssystem
 • Användbarhet och tillgänglighet på webbplatser
 • Webbadministration, CMS
 • Bild- och grafikformat för webben
 • Skriptspråk för webben
 • Ljud, bild, video och interaktivitet på webbsidor

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för aktuella tillämpbara standarder för webbutveckling
 • kunna redogöra för nyttan med att följa standarder vid utveckling av webblösningar
 • kunna redogöra för principer för att skapa användbara och tillgängliga webbplatser
 • visa förståelse för begränsningar och möjligheter i olika distributionskanaler
 • kunna redogöra för aktuella principer för presentation på skärm
 • visa förståelse för vikten av förarbete och planering inför produktionsstart
 • lösa problem och uppgifter inom givna tidsramar
 • visa kännedom om bildanpassning för webben
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • framställa tekniskt korrekta webbproduktioner
 • hantera verktyg för konstruktion av webbsidor
 • hantera och editera digitala bilder för webben
 • implementera bild, ljud, video samt viss interaktivitet i webbproduktioner
 • kritiskt resonera kring val av medium, teknik och design i förhållande till budskap, målgrupp och effekt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten:
 • kunna välja teknik- och designupplägg utifrån en given målgrupp
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Arbetsformer

Teori varvas med praktiska övningar.
Föreläsningar ca 30 timmar, datorövningar och seminarier ca 60 timmar, samt projektarbete och självstudietid ca 310 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkända inlämningsuppgifter 11 hp, godkänt projektarbete 4 hp.
Betygsbedömning: för väl godkänd krävs att minst hälften av inlämningsuppgifterna är väl godkända samt ett väl godkänt projektarbete.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:

 • Krug, Steve (2014). Don't make me think, revisited: a common sense approach to web usability. 3. ed. Förenta staterna [Berkeley, CA]: New Riders
 • Staflin, Rolf (2011). HTML 5: HTML och CSS-boken. 7. omarb. uppl. Sundbyberg: Pagina
 • Sundström, Tommy (2005). Användbarhetsboken: bästa sätten att göra fungerande webb. Lund: Studentlitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Erik Pineiro, Kursansvarig
Telefon: 040-6657734

Anmälan

02 september 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program