Inledande webbprogrammering med JavaScript

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter vår 2017, vår 2016, vår 2015

Kurskod:
ME152A version 1
Engelsk benämning:
Introduction to Web Programming with JavaScript
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
13 juni 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015

Förkunskapskrav

Engelska 6/Engelska B från svensk gymnasieskola samt avslutad kurs om minst 7.5hp i grundläggande webbutveckling t.ex. ME134A Webbpublicering eller ME135A Webbproduktion.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten tillgodogör sig grundläggande kunskap i och färdighet inom programmering med inriktning på JavaScript och webbapplikationer. Studenten ska självständigt kunna framställa interaktiva och dynamiska webbplatser med fokus på användbarhet och interaktionsdesign. Vidare syftar kursen till att studenten tillgodogör sig kunskap om generell programmeringsmetodik med inriktning mot medieteknik.

Innehåll

Innehåll eller kursinnehåll

 • Programmeringsmetodik
 • Introduktion till funktionell och objektorienterad programmering
 • JavaScript-syntax
 • Integrering av JavaScript och HTML-dokument (Document Object Model)
 • Variabler och operatorer
 • Funktioner
 • Datastrukturer inom JavaScript (arrayer, objekt)
 • Användbarhet och interaktionsdesign
 • Versionshantering och projektmetodik
 • Webbtjänster t.ex. API-hantering och AJAX
 • Introduktion till Node.js

Lärandemål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för vanliga begrepp inom programmering och programmeringsspråket JavaScript
 • visualisera och strukturera webbapplikationer med utgångspunkt i affärsnytta i relation till syfte, målgrupp och kund
 • visa kännedom om för- och nackdelar med JavaScript i förhållande till övriga programmeringsspråk

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera, strukturera och implementera enklare webbapplikationer i programmeringsspråket JavaScript
 • integrera JavaScript med HTML-dokument
 • nyttja webbtjänster likt datakällor för dynamiskt innehåll (API-hantering)
 • hantera och implementera JavaScript-bibliotek från tredjepart
 • självständigt kunna söka ny kunskap för att lösa ett givet problem
 • kunna analysera och kritiskt bedöma JavaScript-kod med fokus på optimering

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs ska studenten:

 • kritiskt kunna diskutera över för- och nackdelar avseende syfte, målgrupp och kundnytta i förhållande teknik
 • kunna kritiskt reflektera över sin läroprocess

Arbetsformer

Teori varvas med praktiska övningar via laborationer och workshops. Föreläsningar ca 24 timmar, laborationer ca 64 timmar, seminarium 4 timmar, samt projektarbete och självstudietid ca 308 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänt i kursen:

 • Godkända laborationsuppgifter (5hp)
 • Godkänd tentamen (4hp)
 • Godkänt projektarbete med tillhörande reflektion (6hp)

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:

 • Flanagan, David (2011) JavaScript: The Definitive Guide, 6th Edition, O’Reilly Media, Sebastopol, ISBN-13: 978-0596000486
 • Haverbeke, Marjin (2011) Eloquent JavaScript: A Modern Introduction to Programming, 1st Edition, No Starch Press (US), Daly City, ISBN-13: 978-1593272821

Referenslitteratur:

 • Douglas Crockford (2008) JavaScript: The Good Parts, 1st Edition, O’Reilly Media, Sebastopol, ISBN-13: 978-0596517748
 • Kompletterande kursmaterial

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.