Crossmedia: Flerkanalspublicering

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter vår 2022, vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017, vår 2016, vår 2015

Kurskod:
ME151A version 1,1
Engelsk benämning:
Crossmedia Publishing: Publishing in Multiple Channels
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 oktober 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME134A-Webbpublicering och ME110A-Grafisk teknik och ME142A-Produktionsledning och ME105A-Databasbaserad publicering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen läses inom programmet Medieproduktion och processdesign. Kursen kan ingå i kandidatexamen i Medieteknik på 61-90 poängsnivån.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar sin förståelse för och färdigheter inom publicering i flera medier samt förmåga att resonera kring och ta hänsyn till teknik, ekonomi och kundnytta vid val av mediekanal.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Crossmedia, transmedia, participatory och konvergenskultur
 • Agil projektplanering
 • Nya medier och tjänster
 • Sociala medier
 • Variabeldata och personaliserat tryck
 • Mediedatabaser
 • Web-to-print
 • SEO (sökmotoroptimering)
 • Webbapplikationer
 • Publicering för mobila enheter
 • Storytelling
 • Responsive design
 • HTML 5 och CSS 3
 • CMS

Lärandemål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för aktuella publiceringskanaler samt deras möjligheter och begränsningar
 • redogöra för processen vid produktion och distribution av information i olika kanaler och plattformar
 • redogöra för och diskutera vanliga begrepp inom crossmediaproduktion och flerkanalspublicering
 • redogöra för aktuell forskning inom relevant del av flerkanalspublicering

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • identifiera, formulera och lösa problem inom flerkanalspublicering
 • hantera verktyg för parallell- och flerkanalspublicering
 • tillämpa metoder för projektplanering
 • samarbeta i projekt och därmed ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling och sitt eget bidrag till projektet
 • muntligt och skriftligt, presentera och förankra en idé och argumentera på saklig grund för projektets målsättning
 • visa förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt resonera kring val av olika typer av publiceringskanaler med hänsyn taget till teknik, ekonomi och kundnytta

Arbetsformer

Teori varvas med praktiska övningar.

Lärandet drivs av arbetet i projekt med verklighetsanknutna uppdrag.

Föreläsningar ca 25 timmar, övningar ca 20 timmar, obligatoriska övningar ca 20 timmar, obligatoriska seminarier ca 15 timmar, projektredovisningar ca 5 timmar samt självstudietid ca 315 timmar.

Bedömningsformer

Krav för Godkänd: Godkänt projektarbete 5 hp och godkända inlämningsuppgifter samt reflektion 10 hp.

Krav för Väl godkänd: Väl godkänt projekt och väl godkänd reflektion.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Cooke L: A visual convergence of print, television, and the Internet: charting 40 years of design change in news presentation, 2008
 • Davidson D: Cross-Media Communications: an Introduction to the Art of Creating Integrated Media Experiences, 2010
 • Hargie O: Skilled Interpersonell Communication. Routledge, 2010
 • Hodge Silver A: WordPress 3 Complete. Packt Publishing, 2011
 • Jenkins J: Konvergenskulturen. Daidalos, 2008
 • Lawson B & Sharp R: Introducing HTML 5. New Riders, 2012
 • Shuen A: Web 2.0: A Strategy Guide. O’Reilly 2008

Förutom den listade litteraturen kommer vetenskapliga artiklar, webbplatser och annan litteratur att användas i kursen.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.