Crossmedia: Flerkanalspublicering

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter vår 2014

Kurskod:
ME151A version 1
Engelsk benämning:
Crossmedia Publishing: Publishing in Multiple Channels
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
20 november 2012
Fastställandedatum:
19 november 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
11 januari 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar sin förståelse för och färdigheter inom publicering i flera medier samt förmåga att resonera kring och ta hänsyn till teknik, ekonomi och kundnytta vid val av mediekanal.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen läses inom programmet Medieproduktion och processdesign. Kursen kan ingå i kandidatexamen i Medieteknik på 61-90 poängsnivån.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME134A-Webbpublicering och ME110A-Grafisk teknik och ME142A-Produktionsledning och ME105A-Databasbaserad publicering.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för aktuella publiceringskanaler samt deras möjligheter och begränsningar
 • visa kunskap om hur intrapersonella processer och interpersonell kommunikation påverkar kundrelationer
 • redogöra för processen vid produktion och distribution av information i olika kanaler och plattformar
 • redogöra för och diskutera vanliga begrepp inom crossmediaproduktion och flerkanalspublicering
 • redogöra för aktuell forskning inom relevant del av flerkanalspublicering

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • identifiera, formulera och lösa problem inom flerkanalspublicering
 • hantera verktyg för parallell- och flerkanalspublicering
 • tillämpa metoder för projektplanering
 • samarbeta i projekt och därmed ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling och sitt eget bidrag till projektet
 • muntligt och skriftligt, presentera och förankra en idé och argumentera på saklig grund för projektets målsättning
 • visa förmåga att genomföra uppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • kritiskt resonera kring val av olika typer av publiceringskanaler med hänsyn taget till teknik, ekonomi och kundnytta

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkänt projektarbete 5 hp och godkända inlämningsuppgifter samt reflektion 10 hp.

Betyget grundas på projektarbetet och reflektionen.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Crossmedia, transmedia, participatory och konvergenskultur
 • Agil projektplanering
 • Nya medier och tjänster
 • Sociala medier
 • Variabeldata och personaliserat tryck
 • Mediedatabaser
 • Web-to-print
 • SEO
 • Webbapplikationer
 • Publicering för mobila enheter
 • Storytelling
 • Responsive design
 • HTML 5 och CSS 3
 • CMS

Arbetsformer

Teori varvas med praktiska övningar.
Lärandet drivs av arbetet i projekt med verklighetsanknutna uppdrag.

Föreläsningar ca 25 timmar, övningar ca 20 timmar, obligatoriska övningar ca 20 timmar, obligatoriska seminarier ca 15 timmar, projektredovisningar ca 5 timmar samt självstudietid ca 315 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Cooke L: A visual convergence of print, television, and the Internet: charting 40 years of design change in news presentation, 2008
 • Davidson D: Cross-Media Communications: an Introduction to the Art of Creating Integrated Media Experiences, 2010
 • Hargie O: Skilled Interpersonell Communication. Routledge, 2010
 • Hodge Silver A: WordPress 3 Complete. Packt Publishing, 2011
 • Jenkins J: Konvergenskulturen. Daidalos, 2008
 • Lawson B & Sharp R: Introducing HTML 5. New Riders, 2012
 • Shuen A: Web 2.0: A Strategy Guide. O’Reilly 2008

Förutom den listade litteraturen kommer vetenskapliga artiklar, webbplatser och annan litteratur att användas i kursen.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdes datornät.