Styrd tryckprocess med färgstyrning

Sammanfattning

Att uppnå ett bra och förutsägbart tryckresultat är fortfarande en utmaning – många faktorer påverkar slutresultatet. Färgstyrning med alla dess aspekter är en nyckelfaktor vid kvalitativ tryckproduktion.

Kursen är möjlig att följa på distans i stor utsträckning, förutom laborationerna som sker i två omgångar, en dag vardera, på Malmö Högskola. Studenten behöver ha tillgång till Internet och dator med mikrofon och gärna videokamera.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME130A-Originalprocess[ eller ME103A-Originalproduktion] och ME110A-Grafisk teknik[ eller ME114A-Grafisk produktion].

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2016, vår 2015, vår 2014

Kurskod:
ME148A version 2,1
Engelsk benämning:
Print Management Through Colour Management
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
17 oktober 2008
Fastställandedatum:
04 mars 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
17 oktober 2008

Kursbeskrivning

Studenten skall utveckla ingående förståelse för de olika processerna vid tryckning med offsetteknik, vilka parametrar som påverkar dem, samt förstå principerna för och kunna arbeta med färgstyrning enligt ICC-standarden. Dessutom ska studenten känna till vilka internationella standarder som gäller för de ingående delprocesserna.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen läses på programmet Medieproduktion och processdesign. Kursen kan ingå i kandidatexamen i Medieteknik. Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME130A-Originalprocess[ eller ME103A-Originalproduktion] och ME110A-Grafisk teknik[ eller ME114A-Grafisk produktion].

Lärandemål

Kunskap och förståelse:

 • kunna beskriva tryckpressens viktigaste beståndsdelar och deras funktioner
 • kunna redogöra för hur presskemi, plåt, gummiduk och fuktvatten påverkar tryckresultatet
 • visa insikt i problemställningar angående färgstyrning och förstått den historiska bakgrunden till ICC-standarden
 • veta vilken mätutrustning som krävs för att uppnå en styrd tryckprocess
 • känna till de viktigaste ISO-standarderna som rör processkontrollerat offsettryck
 • visa på insikt i hur ett förändringsprojekt avseende färgstyrning kan planeras och utföras på ett grafiskt företag

Färdighet och förmåga:
 • kunna kalibrera och linjärisera utrustning
 • kunna skapa ICC-profiler för den utrustning som används i en färgstyrd tryckprocess
 • kunna göra inställningar i de vanligast förekommande programmen för att upprätta en färgstyrd tryckprocess

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • kunna kritiskt resonera kring bedömning av vilka faktorer som inverkar på tryckresultatet
Efter avslutad kurs ska studenten även kunna:
 • genomföra presentationer med datorstöd samt ta fram guider för färgstyrning
 • kunna arbeta självständigt med att söka information och relatera den till problemställningar inom färgstyrning

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Godkända laborationer, projektarbeten och tentamen.
Betyget grundas på tentamen.

Innehåll eller kursinnehåll

 • tryckpressens viktigaste beståndsdelar och dess funktioner
 • presskemi, plåt, gummiduk och fuktvattnets påverkan på tryckresultatet
 • kalibrering och linjärisering av utrustning
 • hur skapa ICC-profiler för den utrustning som används i en färgstyrd tryckprocess
 • inställningar i de vanligast förekommande programmen för att upprätta färgstyrd tryckprocess
 • hur planera ett förändringsprojekt avseende färgstyrning så att det kan utföras på ett grafiskt företag

Arbetsformer

Föreläsningar (som görs tillgängliga på distans) varvas med projektarbeten och laborationer (laborationer görs samlat i två omgångar om en heldag var).
Studenten behöver ha tillgång till internet och dator med mikrofon och gärna webbkamera.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Hansson, Rolf: Styrt Offsettryck. Grafisk Assistans AB, 2008
 • Abhay, Sharma: Understanding Color Management. Thomson, 2004

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdes datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620