Produktionsledning

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016, höst 2015

Kurskod:
ME142A version 2,6
Engelsk benämning:
Production Management
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
11 juni 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015
Ersätter kursplan fastställd:
28 oktober 2014

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME130A-Originalprocess och ME110A-Grafisk teknik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen läses på programmet Medieproduktion och processdesign och kan ingå i kandidatexamen i Medieteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper om metoder för process- och verksamhetsstyrning – för såväl varuproduktion som tjänsteproduktion – genom produktionsstyrning, kvalitetsstyrning och miljöstyrning med ett affärsmässigt och hållbart perspektiv.

Innehåll

 • processinriktad ledning
 • kvalitativ metod - intervju
 • analys och definition av flöden och processer
 • produktionsstyrning - standarder och metoder inom mediebranschen
 • kvalitetsstyrning - standarder, verktyg och metoder
 • miljöledning - standarder, verktyg och metoder
 • miljöarbetet i samhället inklusive miljölagstiftning
 • hållbar utveckling
 • förändringsprocesser
 • Argumentation och kritisk granskning
 • ledningssystem
 • förändring på teknisk grund

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för syftet med kvalitetsarbete och processstyrning

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna analysera och definiera en process
 • kunna tillämpa metoder för processinriktad ledning med avseende på produktionsstyrning, kvalitetssäkring och miljöledning
 • kunna resonera kring förändring på teknisk grund
 • kunna arbeta fram och kommunicera – ett väl underbyggt – förändringsförslag i tal och skrift, även riktat till personer utan specialkunskap inom ämnet
 • kunna diskutera ett förändringsförslags för- och nackdelar ur olika synvinklar
 • kunna genomföra uppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna planera och ansvara för genomförandet av en förändringsprocess med hänsyn taget till personal, kundfokus, kvalitets- och miljöaspekter, teknik samt ekonomi
 • kunna bedöma eget kunskapsbehov, inhämta dessa kunskaper samt självständigt kunna koppla teori till ett praktiskt fall

Arbetsformer

Föreläsningar ca 45 timmar, obligatoriska moment (övningar, seminarier och projektredovisningar) ca 45 timmar, projekthandledning ca 5 timmar, samt projektarbete och självstudier ca 305 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänt: Godkänd tentamen, godkänt projektarbete, godkända inlämningsuppgifter och aktivt deltagande vid obligatoriska undervisningsmoment.

Slutbetyget grundas på tentamen, projektarbete och inlämningsuppgifter vilka viktas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Dicander Alexandersson, Marianne m.fl. Att lyckas med processledning, Liber Ekonomi, 1998
 • Harboe, Thomas, Grundläggande metod, den samhällsvetenskapliga uppsatsen, Gleerups, 2013
 • Ljungberg, Anders & Larsson Everth Processbaserad verksamhetsutveckling: varför, vad hur?, Studentlitteratur, 2012
 • Svenska skrivregler. Svenska språknämnden och Liber förlag, 2008
 • Artikelkompendier
Referenslitteratur
 • Höglund, F och Olsson, T, Vinn eller försvinn! En guide för uthållig kvalitetsutveckling, SIS förlag 2013
 • Karlöf, Bengt. Effektivitet – bättre – billigare – snabbare. SIS förlag 2009
 • Persson, Gerhard. Så här använder du ISO9001 – En introduktion och praktiska råd, SIS förlag, 2009
 • Rosam, Jan, Att bygga ett processbaserat ledningssystem för verksamhetsförbättring, SIS förlag, 2004
 • Widing, Angelica, Enroth Maria, Handbok för miljöanpassad produktutveckling (MPU) av trycksaker, Framkom, 2000

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Övrigt

Under kursens gång utvärderas viktiga kursmoment genom skriftliga reflektioner.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Rebecka Broman Floor, Kursansvarig
Telefon: 040-6657691
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620

Anmälan

02 september 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program