Produktionsledning

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2014, höst 2013

Kurskod:
ME142A version 2,4
Engelsk benämning:
Production Management
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
16 juni 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter kursplan fastställd:
04 mars 2013

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME130A-Originalprocess och ME110A-Grafisk teknik.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen läses på programmet Medieproduktion och processdesign och kan ingå i kandidatexamen i Medieteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper om metoder för process- och verksamhetsstyrning – för såväl varuproduktion som tjänsteproduktion – genom produktionsstyrning, kvalitetsstyrning och miljöstyrning med ett affärsmässigt och hållbart perspektiv.

Innehåll

 • processinriktad ledning
 • informationsinsamlingsmetoder
 • analys och definition av flöden och processer
 • produktionsstyrning - standarder och metoder inom grafiska branschen
 • kvalitetsstyrning - standarder, verktyg och metoder
 • ISO-standard
 • miljöledning - standarder, verktyg och metoder
 • miljöarbetet i samhället inklusive miljölagstiftning
 • hållbar utveckling
 • förändringsprocesser
 • ledningssystem
 • förändring på teknisk grund

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa en god förståelse för syftet med kvalitetsarbete

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna analysera och definiera en process
 • kunna tillämpa metoder för processinriktad ledning med avseende på produktionsstyrning, kvalitetssäkring och miljöledning
 • kunna resonera kring förändring på teknisk grund
 • kunna arbeta fram och kommunicera – ett väl underbyggt – förändringsförslag i tal och skrift, även riktat till personer utan specialkunskap inom ämnet
 • kunna diskutera ett förändringsförslags för- och nackdelar ur olika synvinklar
 • kunna genomföra uppgifter inom givna tidsramar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna planera och ansvara för genomförandet av en förändringsprocess med hänsyn taget till personal, kundfokus, kvalitets- och miljöaspekter, teknik samt ekonomi
 • kunna bedöma eget kunskapsbehov, inhämta dessa kunskaper samt självständigt kunna koppla teori till ett praktiskt fall

Arbetsformer

Föreläsningar ca 45 timmar, obligatoriska moment (övningar, seminarier och projektredovisningar) ca 35 timmar, projekthandledning ca 5 timmar, samt projektarbete och självstudier ca 315 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänt: Godkänd tentamen, godkänt projektarbete, godkända inlämningsuppgifter och aktivt deltagande vid obligatoriska undervisningsmoment.

Slutbetyget grundas på tentamen, projektarbete och inlämningsuppgifter vilka viktas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Dicander Alexandersson, Marianne m.fl. Att lyckas med processledning, Liber Ekonomi, 1998
 • Höglund, F och Olsson, T, Vinn eller försvinn! En guide för uthållig kvalitetsutveckling, SIS förlag 2013
 • Svenska skrivregler. Svenska språknämnden och Liber förlag, 2008
 • Artikelkompendier

Referenslitteratur

 • Karlöf, Bengt. Effektivitet – bättre – billigare – snabbare. SIS förlag 2009
 • Widing, Angelica, Enroth Maria, Handbok för miljöanpassad produktutveckling (MPU) av trycksaker, Framkom, 2000
 • Rosam, Jan, Att bygga ett processbaserat ledningssystem för verksamhetsförbättring, SIS förlag, 2004
 • Persson, Gerhard. Så här använder du ISO9001 – En introduktion och praktiska råd, SIS förlag, 2009

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdes datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Henriette Lucander, Kursansvarig
Telefon: 040-6657241
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620

Anmälan

02 september 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program