Processledning av produktion, kvalitet och miljö

Sammanfattning

Lär dig förstå och tillämpa metoder för process- och verksamhetsstyrning inom både varu- och tjänsteproduktion! Genom produktions-, kvalitets- och miljöstyrning med ett affärsmässigt, hållbart perspektiv möjliggörs strategisk planering. Under kursen ska du definiera och analysera en process samt föreslå och planera genomförandet av en förändringsprocess. Du får tid och redskap för att reflektera över ditt lärande.

Behörighetskrav

Godkända kurser:

 • Originalproduktion 15 hp
 • Produktionsledning - Media 15 hp
 • Digital marknadsföring 15 hp

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019

Kurskod:
ME137A version 4,1
Engelsk benämning:
Processmanagement of Production, Quality and Environment
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
26 april 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
09 augusti 2018

Förkunskapskrav

Godkända kurser:

 • Originalproduktion 15 hp
 • Produktionsledning - Media 15 hp
 • Digital marknadsföring 15 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen läses inom programmet Produktionsledare - Media och kan ingå i kandidateexamen i Medieteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper om metoder för process- och verksamhetsstyrning – för såväl varuproduktion som tjänsteproduktion – genom produktionsstyrning, kvalitetsstyrning och miljöstyrning med ett affärsmässigt och hållbart perspektiv.

Innehåll

 • processinriktad ledning
 • kvalitativ metod - intervju
 • analys och definition av flöden och processer
 • produktionsstyrning - standarder och metoder inom mediebranschen
 • kvalitetsstyrning - standarder, verktyg och metoder
 • miljöledning - standarder, verktyg och metoder
 • hållbar utveckling
 • förändringsprocesser
 • argumentation och kritisk granskning
 • ledningssystem
 • organisering och förändringsledning

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för syftet med kvalitetsarbete och processtyrning
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna analysera och definiera en process
 • kunna tillämpa metoder för processinriktad ledning med avseende på produktionsstyrning, kvalitetssäkring och miljöledning
 • kunna knyta teorier kring organisation och organisering till praxis vid förändringsledning
 • kunna kommunicera – ett väl underbyggt – förändringsförslag i tal och skrift, även riktat till personer utan specialkunskap inom ämnet
 • kunna diskutera ett förslags för- och nackdelar ur olika synvinklar
 • kunna genomföra uppgifter inom givna tidsramar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna planera och ansvara för genomförandet av en förändringsprocess med hänsyn taget till personal, kundfokus, kvalitets- och miljöaspekter, teknik samt ekonomi
 • kunna bedöma eget kunskapsbehov, inhämta dessa kunskaper samt självständigt kunna koppla teori till ett praktiskt fall

Arbetsformer

Föreläsningar ca 45 timmar, obligatoriska övningar, seminarier och projektredovisningar ca 45 timmar, projekthandledning ca 5 timmar, samt projektarbete och självstudier ca 305 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänt: Godkänd tentamen 4 hp, godkänt projektarbete 8 hp, godkända inlämningsuppgifter 3 hp och aktivt deltagande vid obligatoriska undervisningsmoment.
Slutbetyget grundas på tentamen, projektarbete och inlämningsuppgifter vilka viktas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:
 • Ammenberg, J. (2012). Miljömanagement: Miljö-och hållbarhetsarbete i företag och andra organisationer. Studentlitteratur.
 • Dicander Alexandersson, M. m.fl. (1998). Att lyckas med processledning. Liber.
 • Eriksson-Zetterquist, U. m.fl. (2015). Organisation och organisering. Upplaga: 4. Liber.
 • Jacobsen, D. & Thorsvik J. (2014) Hur moderna organisationer fungerar. Upplaga: 4. Studentlitteratur.
 • Jacobsen, D (2017). Hur genomför man undersökningar? Studentlitteratur.
 • Ljungberg, A. & Larsson E. (2012). Processbaserad verksamhetsutveckling: varför, vad, hur? Upplaga: 2. Studentlitteratur.
Utöver ovanstående litteratur tillkommer en samling vetenskapliga artiklar.
Referenslitteratur:
 • Eklund, S. (2010). Arbeta i projekt: individen, gruppen, ledaren. Studentlitteratur.
 • Höglund, F. & Olsson, T. (2015). Kvalitetsutveckling. Studentlitteratur.
 • Karlöf, B. (2009). Effektivitet: bättre, billigare, snabbare. SIS förlag.
 • Persson, G. (2009). Så här använder du ISO9001 - En introduktion och praktiska råd. SIS förlag.
 • Rosam, I. (2004). Att bygga ett processbaserat ledningssystem för verksamhetsförbättring. SIS förlag.
 • Språkrådet. (2017). Svenska skrivregler. Liber.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Henriette Lucander, Kursansvarig
Telefon: 040-6657241

Anmälan

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program