Grafisk design

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
ME136A version 3,1
Engelsk benämning:
Graphic Design
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
19 oktober 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
22 juni 2016

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME165A-Originalproduktion eller ME103A-Originalproduktion eller ME130A-Originalprocess.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet medieteknik på nivå 1-30 hp och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i medieteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förståelse för den grafiska designprocessen och kunna producera tekniskt korrekta original i enlighet med principerna för god grafisk design.

Innehåll

 • grunder för god grafisk design
 • grunder inom grafisk designhistoria
 • metod för kreativ och konstruktiv kritik
 • övningar från skiss till färdig layout
 • metodik för god grafisk kommunikation
 • tidsplanering
 • metoder för marknadsundersökning

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa förståelse för principer för god grafisk design
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • visa förmåga att producera tekniskt korrekta digitala original i enlighet med god grafisk design
 • utveckla sin designprocess genom konstruktiv kritik
 • visa förmåga att presentera en designidé
 • visa förmåga att planera ett medieproduktionsprojekt med avseende på inhämtning av bakgrundsfakta om målgrupp
 • välja och tillämpa metoder för marknadsundersökning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • visa förmåga att göra bedömningar för att anpassa sin grafiska design i förhållande till målgrupp med beaktande av kulturella och sociala perspektiv

Arbetsformer

Teoretiska föreläsningar varvas med eget arbete med handledning och utveckling av designprocessen genom kreativ och konstruktiv kritik.
Föreläsning ca 20 timmar, obligatoriska seminarier ca 35 timmar samt självstudier och eget arbete ca 345 timmar

Bedömningsformer

Godkända inlämningsuppgifter samt deltagande vid obligatoriska examinerande seminarier.
För väl godkänd krävs att minst 8 hp av inlämningsuppgifterna har fått betyget väl godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Meggs, Philip B. & Purvis, Alston W. (2016). Meggs' history of graphic design. 6. ed. Hoboken, N.J.: Wiley
Referenslitteratur:
 • Bergström, Bo (2017). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam, information och profilering i vår visuella kultur. 11 uppl. Stockholm: Carlsson
 • Dorst, Kees (2006). Understanding design: [175 reflections on being a designer]. 2nd ed. Amsterdam: BIS
 • Drucker, Johanna & McVarish, Emily (2012). Graphic design history: a critical guide. 2nd ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Prentice Hall
 • Noble, Ian & Bestley, Russell (2011). Visual research: an introduction to research methodologies in graphic design. 2. ed. Lausanne: AVA Publishing
 • Wikberg Nilsson, Åsa, Ericson, Åsa & Törlind, Peter (2015). Design: process och metod. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.