Grafisk design

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter vår 2016

Kurskod:
ME136A version 2
Engelsk benämning:
Graphic Design
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
11 januari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
18 januari 2016
Ersätter kursplan fastställd:
26 februari 2013

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME103A-Originalproduktion.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen läses på programmet Produktionsledare - Media och kan ingå i kandidatexamen i Medieteknik. Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förståelse för den grafiska designprocessen och kunna producera tekniskt korrekta original i enlighet med principerna för god grafisk design.

Innehåll

 • grunder för god grafisk design
 • metod för kreativ och konstruktiv kritik
 • övningar från skiss till färdig layout
 • metodik för god grafisk kommunikation
 • tidsplanering
 • researchmetoder

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa förståelse för principer för god grafisk design

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • visa förmåga att producera tekniskt korrekta digitala original i enlighet med god grafisk design
 • utveckla sin designprocess genom konstruktiv kritik
 • visa förmåga att presentera en designidé
 • visa förmåga att planera ett medieproduktionsprojekt med avseende på inhämtning av bakgrundsfakta om målgrupp
 • välja och tillämpa metoder för research

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • visa förmåga att göra bedömningar för att anpassa sin grafiska design i förhållande till målgrupp med beaktande av kulturella och sociala perspektiv

Arbetsformer

Teoretiska föreläsningar varvas med eget arbete med handledning och utveckling av designprocessen genom kreativ och konstruktiv kritik.

Föreläsning ca 20 timmar, obligatoriska seminarier ca 35 timmar samt självstudier och eget arbete ca 345 timmar

Bedömningsformer

Godkända inlämningsuppgifter samt deltagande vid obligatoriska examinerande seminarier.

För väl godkänd krävs att minst 8 hp av inlämningsuppgifterna har fått betyget väl godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Referenslitteratur:
 • Noble, Ian & Bestley, Russel: Visual Research. AVA Publishing, 2011
 • Nielsen, Dorte: Idéer. Bokförlaget Arena, 2003
 • Bergström, Bo: Effektiv visuell kommunikation. Carlson, ISBN 9789173312387

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig arkiveras

Sammanställningen diskuteras med studentrepresentanter under ett programråd.

Dessutom utvärderas, under kursens gång, viktiga kursmoment genom skriftliga reflektioner.