Grafisk design

Sammanfattning

Denna kurs behandlar grunderna i den grafiska designprocessen och innehåller övningar från skiss till färdig layout och digitala original. Du lär dig presentera din designidé, beakta en given målgrupp samt ge och ta konstruktiv kritik. Efter att ha läst kursen kommer du att kunna producera tekniskt korrekta original enligt principer för god grafisk design.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME103A-Originalproduktion.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2015, vår 2014

Kurskod:
ME136A version 1,1
Engelsk benämning:
Graphic Design
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
09 december 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
26 februari 2013

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME103A-Originalproduktion.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen läses på programmet Produktionsledare - Media och kan ingå i kandidatexamen i Medieteknik. Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förståelse för den grafiska designprocessen och kunna producera tekniskt korrekta original i enlighet med principerna för god grafisk design.

Innehåll

 • grunder för god grafisk design
 • metod för kreativ och konstruktiv kritik
 • övningar från skiss till färdig layout
 • metodik för god grafisk kommunikation
 • tidsplanering
 • researchmetoder

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa förståelse för principer för god grafisk design

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • visa förmåga att producera tekniskt korrekta digitala original i enlighet med god grafisk design
 • utveckla sin designprocess genom konstruktiv kritik
 • visa förmåga att presentera en designidé
 • visa förmåga att planera ett medieproduktionsprojekt med avseende på inhämtning av bakgrundsfakta om målgrupp
 • välja och tillämpa metoder för research

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • visa förmåga att göra bedömningar för att anpassa sin grafiska design i förhållande till målgrupp med beaktande av kulturella och sociala perspektiv

Arbetsformer

Teoretiska föreläsningar varvas med eget arbete med handledning och utveckling av designprocessen genom kreativ och konstruktiv kritik.

Föreläsning ca 20 timmar, obligatoriska seminarier ca 35 timmar samt självstudier och eget arbete ca 345 timmar

Bedömningsformer

Godkända inlämningsuppgifter samt deltagande vid obligatoriska examinerande seminarier.

För väl godkänd krävs att minst 8 hp av inlämningsuppgifterna har fått betyget väl godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Referenslitteratur:
 • Noble, Ian & Bestley, Russel: Visual Research. AVA Publishing, 2011
 • Nielsen, Dorte: Idéer. Bokförlaget Arena, 2003
 • Bergström, Bo: Effektiv visuell kommunikation. Carlson, ISBN 9789173312387

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig arkiveras

Sammanställningen diskuteras med studentrepresentanter under ett programråd.

Dessutom utvärderas, under kursens gång, viktiga kursmoment genom skriftliga reflektioner.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Carina Ström Hylén, Kursansvarig
Telefon: 040-6657572
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620

Anmälan

20 januari 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program