Affärsverksamhet i medieindustrin

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2022, höst 2021, höst 2020, höst 2019

Kurskod:
ME133A version 2
Engelsk benämning:
Business Processes within the Media Industry
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 februari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
11 februari 2013

Förkunskapskrav

Följande högskolekurser är förkunskapskrav. Godkända kurser:

 • Alternativ 1: ME137A och ME114A eller ME173A.
 • Alternativ 2: ME142A och ME105A eller ME148A.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen läses inom programmen Produktionsledare - Media samt Medieproduktion och processdesign. Kursen kan ingå i kandidatexamen i Medieteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förmåga att betrakta ett förändringsprojekt inom mediebranschen ur ett helhetsperspektiv, kunna resonera kring tekniska krav, teknikutveckling, implementering i en teknisk produktionskedja, kompetensbehov, organisationsförändringar, ekonomiska konsekvenser samt utveckling av kundrelationer.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Mediebranschens struktur och medieföretags mål och affärsidéer
 • Principer för kalkylering av medieproduktion
 • Investeringskalkylering
 • Affärsutveckling
 • Framtidsplanering
 • Bedömning av investering ur tekniskt, ekonomiskt och framtidsperspektiv
 • Marknadsföring av grafiska tjänster, dialogen med kunden
 • Övning i analys och reflektion

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara kundens betydelse i mediebranschen
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • visa förmåga att sätta sig in i de vetenskapliga perspektiv av samhället och tekniken som kursen berör
 • utföra investeringskalkyler samt bedöma den ekonomiska grunden för en investering
 • analysera och balansera tekniska krav och prestanda gentemot den ekonomiska grunden
 • analysera investeringens påverkan på produktion, organisation och val av kundtyp
 • identifiera, formulera och lösa problem inom medieproduktion
 • tillämpa metoder för problemlösning på vetenskaplig grund
 • visa förmåga att sätta sig in i aktuella forskningsfrågor inom kursens fokusområden
 • söka, värdera och kritiskt tolka relevant information inom ämnet
 • argumentera för och emot lösningar på ett givet problem muntligt och skriftligt med stöd i teorin
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • granska och kritiskt bedöma en lösning till ett tekniskt och/eller ekonomiskt problem ur ett helhetsperspektiv på kort och lång sikt

Arbetsformer

Vid föreläsningar, övningar och efterläsningar resoneras det kring teori. Dessa teorier provas i praktiska scenarier. Kursen bygger på studentaktivt lärande och har som delmål att utveckla praktisk kompetens att självständigt och reflekterande bemöta framtida problemsituationer, kunskapsbehov och lösningsstrategier. Studentens roll fokuseras på att självständigt lösa uppgifter för att öka förmågan att på ett konstruktivt sätt gripa sig an uppgifter i den kommande yrkesverksamheten. Studenten tillämpar ett vetenskapligt förhållningssätt vilket innebär krav på att aktivt söka kunskap, att kritiskt värdera och tillämpa olika metoder för problemlösning.
Obligatoriska seminarier, projekthandledning/frågestyrd föreläsning, övningar samt projektarbete/självstudietid.

Bedömningsformer

Krav för Godkänd (G): Godkända inlämningsuppgifter 11 hp (case, Informationsgranskning, artikel), samt godkänt projektarbete 4 hp.
Krav för Väl godkänd (VG): Väl godkänd på mer än hälften av VG-givande moment och godkänd på resterande.
Betygsbedömning: Slutbetyget grundas på det viktade medelvärdet av inlämningsuppgifter och projektarbete.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

//Referenslitteratur://
 • Johansson, Hans: Handbok i prissättning och produktkalkylering av digital grafisk produktion. Grafiska företagens service AB, 2003
 • Lekvall, P, Wahlbin C: Information för marknadsföringsbeslut, Studentlitteratur, 2007
 • Lindgren, Mats, Bandhold, Hans: Scenario planning: the link between future and strategy, Palgrave Macmillan , 2003
 • Ljung, Birger: Investeringsbedömning: en introduktion. Liber ekonomi, 2004
 • Rackham, Neil: Kundstrategier – vägen till de stora besluten, Liber, 2006
 • Skärvad, Per-Hugo, Olsson, Jan: Företagsekonomi – en introduktion, Liber, 2007
 • Söderlund, Magnus: Mätningar och mått. Liber, 2005
 • Sörqvist, Lars: Kundtillfredställelse och kundmätningar. Studentlitteratur, 2005

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs inte längre ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Thomas Alm, Kursansvarig

Anmälan

30 augusti 2021 - 20 februari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 15 januari 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program