Affärsverksamhet i medieindustrin

Sammanfattning

Behörighetskrav

Följande högskolekurser är förkunskapskrav. Godkända kurser:

 • Alternativ 1: ME102A Processledning av produktion, kvalitet och miljö samt ME114A Grafisk produktion eller ME135A Webbproduktion.
 • Alternativ 2: ME142A Produktionsledning samt ME105A Databaserad publicering eller ME148A Styrd tryckprocess.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, höst 2018, vår 2018, höst 2017, vår 2017, höst 2016, vår 2016, höst 2015

Kurskod:
ME133A version 1
Engelsk benämning:
Business Processes within the Media Industry
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
02 april 2013
Fastställandedatum:
11 februari 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förmåga att betrakta ett förändringsprojekt inom mediebranschen ur ett helhetsperspektiv, kunna resonera kring tekniska krav, teknikutveckling, implementering i en teknisk produktionskedja, kompetensbehov, organisationsförändringar, ekonomiska konsekvenser samt utveckling av kundrelationer.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen läses inom programmen Produktionsledare - Media samt Medieproduktion och processdesign. Kursen kan ingå i kandidatexamen i Medieteknik på 61-90 poängsnivån.

Förkunskapskrav

Följande högskolekurser är förkunskapskrav. Godkända kurser:

 • Alternativ 1: ME102A Processledning av produktion, kvalitet och miljö samt ME114A Grafisk produktion eller ME135A Webbproduktion.
 • Alternativ 2: ME142A Produktionsledning samt ME105A Databaserad publicering eller ME148A Styrd tryckprocess.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara kundens betydelse i mediebranschen

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • visa förmåga att sätta sig in i de vetenskapliga perspektiv av samhället och tekniken som kursen berör
 • utföra investeringskalkyler samt bedöma den ekonomiska grunden för en investering
 • analysera och balansera tekniska krav och prestanda gentemot den ekonomiska grunden
 • analysera investeringens påverkan på produktion, organisation och val av kundtyp
 • identifiera, formulera och lösa problem inom medieproduktion
 • tillämpa metoder för problemlösning på vetenskaplig grund
 • visa förmåga att sätta sig in i aktuella forskningsfrågor inom kursens fokusområden
 • söka, värdera och kritiskt tolka relevant information inom ämnet
 • argumentera för och emot lösningar på ett givet problem muntligt och skriftligt med stöd i teorin

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • granska och kritiskt bedöma en lösning till ett tekniskt och/eller ekonomiskt problem ur ett helhetsperspektiv på kort och lång sikt

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för Godkänd (G): Godkända inlämningsuppgifter 11 hp (case, Informationsgranskning, artikel), samt godkänt projektarbete 4 hp.

Krav för Väl godkänd (VG): Väl godkänd på mer än hälften av VG-givande moment och godkänd på resterande.

Betygsbedömning: Slutbetyget grundas på det viktade medelvärdet av inlämningsuppgifter och projektarbete.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Mediebranschens struktur och medieföretags mål och affärsidéer
 • Principer för kalkylering av medieproduktion
 • Investeringskalkylering
 • Affärsutveckling
 • Framtidsplanering
 • Bedömning av investering ur tekniskt, ekonomiskt och framtidsperspektiv
 • Marknadsföring av grafiska tjänster, dialogen med kunden
 • Övning i analys och reflektion

Arbetsformer

Vid föreläsningar, övningar och efterläsningar resoneras det kring teori. Dessa teorier provas i praktiska scenarier. Kursen bygger på studentaktivt lärande och har som delmål att utveckla praktisk kompetens att självständigt och reflekterande bemöta framtida problemsituationer, kunskapsbehov och lösningsstrategier. Studentens roll fokuseras på att självständigt lösa uppgifter för att öka förmågan att på ett konstruktivt sätt gripa sig an uppgifter i den kommande yrkesverksamheten. Studenten tillämpar ett vetenskapligt förhållningssätt vilket innebär krav på att aktivt söka kunskap, att kritiskt värdera och tillämpa olika metoder för problemlösning.

Obligatoriska seminarier cirka 40 timmar, projekthandledning/frågestyrd föreläsning cirka 25 timmar, övningar cirka 10 timmar samt projektarbete/självstudietid cirka 325 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

//Referenslitteratur://
 • Johansson, Hans: Handbok i prissättning och produktkalkylering av digital grafisk produktion. Grafiska företagens service AB, 2003
 • Lekvall, P, Wahlbin C: Information för marknadsföringsbeslut, Studentlitteratur, 2007
 • Lindgren, Mats, Bandhold, Hans: Scenario planning: the link between future and strategy, Palgrave Macmillan , 2003
 • Ljung, Birger: Investeringsbedömning: en introduktion. Liber ekonomi, 2004
 • Rackham, Neil: Kundstrategier – vägen till de stora besluten, Liber, 2006
 • Skärvad, Per-Hugo, Olsson, Jan: Företagsekonomi – en introduktion, Liber, 2007
 • Söderlund, Magnus: Mätningar och mått. Liber, 2005
 • Sörqvist, Lars: Kundtillfredställelse och kundmätningar. Studentlitteratur, 2005

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Thomas Alm, Kursansvarig

Anmälan

02 september 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 20 februari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program