Programmering för webben

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter vår 2015

Kurskod:
ME132A version 1,2
Engelsk benämning:
Programming for the Web
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 oktober 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom har kursen följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME119A-Webbpublicering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Medieproduktion och processdesign.

Syfte

Kursen syftar till att studenten tillgodogör sig grundläggande kunskap inom webbprogrammering för att självständigt kunna framställa interaktiva webbplatser med dynamiskt innehåll. Vidare syftar kursen till att studenten tillgodogör sig grundläggande kunskap om generella metoder och begrepp inom programmering.

Innehåll

 • Programmeringsmetodik
 • PHP-syntax
 • Integrering av PHP-kod i HTML-kod
 • Variabler och operatorer
 • Arrayer
 • Strukturerad programmering
 • Sessionshantering
 • Filhantering
 • Användbarhet
 • Webbadministration

Lärandemål

Kunskap och förståelse

För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för vanliga begrepp inom programmering

Färdighet och förmåga

För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera, strukturera och implementera enklare program i programmeringsspråket PHP
 • integrera PHP-program med HTML-sidor
 • känna till och till viss del kunna använda befintliga PHP-bibliotek tillsammans med egen PHP-kod
 • skriva PHP-program som kan ansluta till databaser
 • söka upp och ta del av information om programmeringsspråk via Internet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För godkänd kurs ska studenten:

 • kritiskt kunna resonera över för- och nackdelar med webbplatser med programkod utöver HTML-kod ur ekonomiskt perspektiv, funktionellt perspektiv och användarupplevelseperspektiv
 • självständigt kunna söka ny kunskap för att lösa ett givet problem

Arbetsformer

Teori varvas med praktiska övningar.

Föreläsningar ca 36 timmar, laborationer ca 48 timmar, handledning i grupp ca 16 timmar samt projektarbete och självstudietid ca 300 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkänt projektarbete och godkända laborationer.

Betyget grundas på projektarbete.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Yank, Kevin: PHP & MYSQL: Novice to Ninja, 5th Edition, Sitepoint 2012

 • Kompletterande webb-material

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.