Programmering för webben

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2014

Kurskod:
ME132A version 1
Engelsk benämning:
Programming for the Web
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
29 januari 2013
Fastställandedatum:
29 januari 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
14 januari 2010

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten tillgodogör sig grundläggande kunskap inom webbprogrammering för att självständigt kunna framställa interaktiva webbplatser med dynamiskt innehåll. Vidare syftar kursen till att studenten tillgodogör sig grundläggande kunskap om generella metoder och begrepp inom programmering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Medieproduktion och processdesign.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom har kursen följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME119A-Webbpublicering.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för vanliga begrepp inom programmering

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • analysera, strukturera och implementera enklare program i programmeringsspråket PHP
 • integrera PHP-program med HTML-sidor
 • känna till och till viss del kunna använda befintliga PHP-bibliotek tillsammans med egen PHP-kod
 • skriva PHP-program som kan ansluta till databaser
 • söka upp och ta del av information om programmeringsspråk via Internet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten:
 • kritiskt kunna resonera över för- och nackdelar med webbplatser med programkod utöver HTML-kod ur ekonomiskt perspektiv, funktionellt perspektiv och användarupplevelseperspektiv
 • självständigt kunna söka ny kunskap för att lösa ett givet problem

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkänt projektarbete och godkända laborationer.

Betyget grundas på projektarbete.

Innehåll eller kursinnehåll

 • Programmeringsmetodik
 • PHP-syntax
 • Integrering av PHP-kod i HTML-kod
 • Variabler och operatorer
 • Arrayer
 • Strukturerad programmering
 • Sessionshantering
 • Filhantering
 • Användbarhet
 • Webbadministration

Arbetsformer

Teori varvas med praktiska övningar.

Föreläsningar ca 40 timmar, laborationer ca 60 timmar samt projektarbete och självstudietid ca 300 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Yank, Kevin: PHP & MYSQL: Novice to Ninja, 5th Edition, Sitepoint 2012

 • Kompletterande webb-material

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Bo Peterson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657619
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620

Anmälan

20 januari 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

21 januari 2019 - 09 juni 2019 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program