Originalprocess

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016, höst 2015

Kurskod:
ME130A version 2,7
Engelsk benämning:
Page Composition Process
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
27 augusti 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015
Ersätter kursplan fastställd:
26 maj 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen läses inom programmet Medieproduktion och processdesign och kan ingå i kandidatexamen i Medieteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar förståelse för den grafiska produktionsprocessen, samt kunskaper och erfarenheter för att självständigt kunna producera tekniskt korrekta trycksaksoriginal.

Innehåll

 • Den grafiska produktionsprocessen - en översikt
 • Ämnet Medieteknik och dess position inom vetenskapen
 • Datorintroduktion - Macintosh
 • Layout, typografi och form
 • Kamerateori
 • Produktion av illustrationer och bilder
 • Trycksaksproduktion med ombrytningsprogram
 • Papperskunskap
 • Kreativ problemlösning
 • Projektarbete i grupp

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för en trycksaks produktionsflöde samt aktuella arbetsmoment/yrkesroller
 • kunna redogöra för grunderna för effektivt arbete i grupp
 • visa grundläggande kunskaper om ämnet medietekniks historia och utveckling ur vetenskaplig synpunkt
 • kunna redogöra för grundläggande begrepp inom bildbehandling
 • kunna redogöra för grundläggande kamerateori
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna framställa original, med texter, illustrationer och bilder, på ett tekniskt korrekt sätt med hänsyn taget till gällande teori samt kunna redogöra för denna teori
 • kunna tillämpa och redogöra för grundläggande regler för typografi och grafisk form
 • kunna läsa in bilder för användning i digitala original
 • kunna tillämpa någon metod för problemlösning på kreativ grund
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • visa insikt i det egna ansvaret när det gäller planering och genomförande av studier på högskolenivå

Arbetsformer

Teori varvas med praktiska övningar.
Föreläsningar ca 45 timmar, obligatoriska seminarier ca 5 timmar, laborationer ca 40 timmar, studiebesök ca 5 timmar, workshops ca 10 timmar samt självstudietid ca 295 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkända tentamina, godkända inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i obligatoriska undervisningsmoment.
Betygsbedömning: Slutbetyg grundas på tentamina. Respektive moments antal poäng används som vikt.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Hellmark, Christer (2004). Typografisk handbok. 5. uppl. Stockholm: Ordfront
 • Johansson, Kaj, Lundberg, Peter & Ryberg, Robert (2006). Grafisk kokbok 3.0: guiden till grafisk produktion. 3., rev. uppl. Malmö: Arena i samarbete med Kapero grafisk utveckling
 • Artikelkompendium

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Övrigt

(Kursen samläses med Originalproduktion till 95%)


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Maria Engberg, kursansvarig
Telefon: 040-6657328
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620