Originalprocess

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 6: Engelska B och Samhällskunskap A. Med undantag av Samhällskunskap A.

Urval:

Platsgaranti för alla behöriga sökande.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2012, höst 2011

Kurskod:
ME130A version 2,3
Engelsk benämning:
Page Composition Process
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
02 juni 2008
Fastställandedatum:
30 september 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2011
Ersätter kursplan fastställd:
28 juni 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar förståelse för den grafiska produktionsprocessen, samt kunskaper och erfarenheter för att självständigt kunna producera tekniskt korrekta trycksaksoriginal.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen läses inom programmet Medieproduktion och processdesign och kan ingå i kandidatexamen i Medieteknik.

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 6: Engelska B och Samhällskunskap A. Med undantag av Samhällskunskap A.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för en trycksaks produktionsflöde samt aktuella arbetsmoment/yrkesroller
 • kunna redogöra för grunderna för effektivt arbete i grupp
 • visa insikt i ämnet medietekniks historia och utveckling ur vetenskaplig synpunkt
 • visa förståelse för grundläggande begrepp inom bildbehandling
 • visa förståelse för grundläggande kamerateori

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna framställa original, med texter, illustrationer och bilder, på ett tekniskt korrekt sätt med hänsyn taget till gällande teori samt kunna redogöra för denna teori
 • kunna tillämpa och redogöra för grundläggande regler för typografi och grafisk form
 • kunna läsa in bilder för användning i digitala original
 • kunna genomföra en presentation med datorstöd
 • kunna tillämpa någon metod för problemlösning på kreativ grund

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • visa insikt i det egna ansvaret när det gäller planering och genomförande av studier på högskolenivå

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkända tentamina, godkända inlämningsuppgifter samt aktivt deltagande i obligatoriska undervisningsmoment.

Betygsbedömning: Slutbetyg grundas på tentamina. Respektive moments antal poäng används som vikt.

Innehåll eller kursinnehåll

 • Den grafiska produktionsprocessen - en översikt
 • Ämnet Medieteknik och dess position inom vetenskapen
 • Datorintroduktion - Macintosh
 • Layout, typografi och form
 • Kamerateori
 • Produktion av tryckanpassade illustrationer och bilder
 • Trycksaksproduktion med ombrytningsprogram
 • Papperskunskap
 • Kreativ problemlösning 1
 • Datorbaserad presentation
 • Projektarbete i grupp

Arbetsformer

Teori varvas med praktiska övningar.

Föreläsningar ca 45 timmar, obligatoriska seminarier ca 6 timmar, laborationer ca 40 timmar, obligatoriskt studiebesök ca 5 timmar, obligatorisk problemlösningsövning ca 10 timmar självstudietid ca 285 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hellmark, C, Typografisk handbok, Ordfront förlag, 2000
Johansson, Lundberg, Rydberg, Grafisk kokbok 3.0, Bokförlaget Arena, 2006
Hedin, A, Presentationsteknik En handbok i framgång, Studentlitteratur, 2003

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig finns tillgänglig hos kursansvarig.

Sammanställningen diskuteras med studentrepresentanter under ett programråd.

Dessutom utvärderas, under kursens gång, viktiga kursmoment genom skriftliga reflektioner.

Övrigt

(Kursen samläses med Originalproduktion till 95%)


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Carina Ström Hylén, Kursansvarig
Telefon: 040-6657572
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620