Medieproduktion: Rörlig bild

Sammanfattning

Utveckla dina praktiska och teoretiska kunskaper inom området rörlig bild och multimedia! Du lär dig produktionsprocessen för rörlig bild och animationer i olika typer av kommersiella produktioner. Vi behandlar såväl olika mjukvaror som manusarbete och projektplanering, i multimediala produktioner fokuserar vi på interaktivitet, praktisk funktion samt målgruppsanpassad design.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2016, vår 2015, vår 2014, vår 2013, vår 2012, vår 2011

Kurskod:
ME127A version 1
Engelsk benämning:
Media Production: Moving Pictures
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
14 oktober 2009
Fastställandedatum:
14 oktober 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2010

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla en bred kunskap om produktionsprocessen för rörlig bild i olika typer av produktioner och därmed kunna kommunicera med samtliga inblandade yrkesroller samt självständigt kunna framställa tekniskt korrekta produktioner innehållande bild, ljud, rörliga bilder, animationer, video och interaktivitet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa förståelse för begränsningar och möjligheter i olika distributionsplattformar
 • visa kunskap om vikten av förarbete och planering

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna tillämpa metoder för förarbete och planering inför produktionsstart av ett multimedialt projekt
 • kunna skriva ett synopsis samt göra ett enklare manuskript med tillhörande storyboard
 • kunna digitalisera bild, ljud och video
 • kunna redogöra för och välja rätt format, komprimering samt plattform
 • kunna hantera programvaror för produktion av rörlig bild och multimedia
 • kunna producera en komplett interaktiv produktion med digital video, ljud och bild
 • kunna tillämpa metoder för att ge och ta konstruktiv kritik
 • kunna delta i produktion av interaktiva multimediaproduktioner samt kunna planera och leda en mindre produktion
 • kunna resonera kring medieval för budskapet som ska förmedlas

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna resonera kritiskt kring vilken design respektive plattform som lämpar sig bäst för målgruppen
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examinationsmoment: Inlämningsuppgifter och projekt.

Bedömningsmatris används vid bedömningen.

Innehåll eller kursinnehåll

 • Pixel- och objektgrafik
 • Bildanpassning för olika publiceringsformer
 • Upplösning
 • Planering av en produktion
 • Ljud och dess funktion samt inspelnings- och klippteknik
 • Videoinspelnings- och redigeringsteknik
 • Distributionskanaler för digitala medier
 • Grundläggande layout
 • Format och plattform
 • Information och kommunikationsteknik
 • Multimediaredigering
 • Multimediaprojekt

Arbetsformer

Föreläsning ca 46 timmar, seminarier ca 10 timmar, datorövningar ca 32 timmar. Självständigt arbete ca 310 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Johansson K., Lundberg P. och Rydberg, R.: Grafisk Kokbok 3.0. Bokförlaget Arena, 2006
 • Gatter, Mark, Software essentials for graphic designers, Yale University Press, 2006
 • Artikelkompendium

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Pär Jakobsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657708
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620