Medieteknik: Examensarbete

Sammanfattning

Behörighetskrav

Följande högskolekurser är förkunskapskrav. Godkända kurser:
Alternativ 1:

 • Originalproduktion 15 hp ME165A
 • Produktionsledning - Media 15 hp ME109A
 • Processledning av produktion, kvalitet och miljö 15 hp ME137A
 • Digital marknadsföring 15hp ME173A eller Grafisk produktion 15 hp ME114A eller Webbproduktion 15 hp ME154A
Alternativ 2:
 • Originalproduktion 15 hp ME165A
 • Medieteknik: Webbpublicering 15 hp ME153A
 • Produktionsledning 15 hp ME142A
 • Databasbaserad publicering 15 hp ME105A eller Digital Marknadsföring 15 hp ME173A eller Grafisk teknik 15 hp ME110A

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2023, vår 2022, vår 2021, höst 2020, vår 2020

Kurskod:
ME126A version 6
Engelsk benämning:
Media Technology: Degree Thesis
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
26 april 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
30 november 2016

Förkunskapskrav

Följande högskolekurser är förkunskapskrav. Godkända kurser:
Alternativ 1:

 • Originalproduktion 15 hp ME165A
 • Produktionsledning - Media 15 hp ME109A
 • Processledning av produktion, kvalitet och miljö 15 hp ME137A
 • Digital marknadsföring 15hp ME173A eller Grafisk produktion 15 hp ME114A eller Webbproduktion 15 hp ME154A
Alternativ 2:
 • Originalproduktion 15 hp ME165A
 • Medieteknik: Webbpublicering 15 hp ME153A
 • Produktionsledning 15 hp ME142A
 • Databasbaserad publicering 15 hp ME105A eller Digital Marknadsföring 15 hp ME173A eller Grafisk teknik 15 hp ME110A

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen utgör avslutande moment för programmen Produktionsledare-Media och Processdesigner - Media samt Medieproduktion och processdesign. Kursen ingår i kandidatexamen i Medieteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla och fördjupa sina praktiska, teoretiska och metodologiska färdigheter inom medieteknikområdet.

Innehåll

Kursen utgörs av ett självständigt arbete. Arbetets upplägg ska beskrivas i en projektplan/tidsplan som ska visa att studenten har erforderliga kunskaper för det valda området, och ska godkännas av kursansvarig innan arbetet får starta. Projektplanen utvecklas sedan individuellt i samarbete med en handledare. Arbetet redovisas i en skriftlig uppsats och presenteras muntligt vid ett seminarium. Rapporten ska skrivas på svenska eller engelska och innehålla en sammanfattning på svenska och en på engelska. Examensarbetet görs individuellt, men gruppdiskussioner med andra studenter under arbetets gång uppmuntras.

Examensarbetet ska behandla en intressant problemställning inom medieteknik. För att uppgiften ska godkännas som examensarbete måste det finnas intressanta frågeställningar inom ämnesområdet att utreda. Tyngdpunkten i arbetet ska ligga på utredning och analys. Examensarbeten resulterar mycket sällan i en färdig produkt. Omfattningen ska vara sådan att det framgår att examensarbetet är utfört under minst tio kvalificerade arbetsveckor.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kunskap om Medietekniks vetenskapliga grund, fördjupning inom relevant del av området samt orientering om relevanta aktuella forskningsfrågor
 • visa kunskap om tillämpliga metoder inom medieteknik och medieproduktion

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna tillämpa metoder för problemlösning på vetenskaplig grund
 • kunna söka, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem inom medieteknikområdet och medieproduktion samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • kunna kritiskt diskutera frågeställning, metodval, analys och resultat
 • kunna skriftligt, i en vetenskaplig rapport, och muntligt presentera sitt arbete samt självständigt kunna analysera, diskutera och värdera de resultat som framkommer i arbetet
 • kunna kritiskt granska och muntligt och skriftligt kunna redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.
 • visa prov på självständighet, ansvar för det egna lärandet, och ansvar i relation till ämnesområdet, samt en förmåga att kommunicera kunskaperna inom ämnesområdet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • självständigt kunna planera och genomföra fördjupande studier inom området
 • visa förmåga att bedöma och resonera kring medietekniska processer ur relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska perspektiv

Arbetsformer

Föreläsning ca 5 timmar. Obligatoriska seminarier ca 10 timmar och obligatorisk handledning ca 10 timmar. Omfattningen av den obligatoriska handledningen beror på arbetsuppgiftens art. Självständigt arbete ca 375 timmar.

Bedömningsformer

Examinationsmoment: Projektplan med tidsplan, uppsats, muntlig presentation av uppsatsen samt skriftlig och muntlig opposition på annan students arbete.

För godkänt examensarbete krävs att följande moment är fullgjorda:

 • godkänd projektplan med tidsplan
 • godkänd skriftlig rapport/uppsats
 • godkänt seminarium inkluderande presentation och opposition

När ovanstående kriterier uppfylls på ett tillfredsställande sätt ges betyget godkänd. För att slutbetyget ska bli väl godkänd krävs att´rapport, muntlig presentation och opposition bedöms som väl godkända.
Examinatorer använder en bedömningsmatris för bedömning av betygsskala.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursen har ingen specifik referenslitteratur, men minst tre av följande eller liknande titlar rekommenderas:
 • Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok, Malmö: Liber
 • Backman, J. (2015) Rapporter och uppsatser, 3:e upplagan, Lund: Studentlitteratur
 • Backman, Y., Gardelli, T., Gardelli, V., & Persson, A. (2012). Vetenskapliga tankeverktyg till grund för akademiska studier, Lund: Studentlitteratur
 • Barmark, M. M., & Djurfeldt, G. (2015). Statistisk verktygslåda 0: att förstå och förändra världen med siffror, Lund: Studentlitteratur
 • Bell, J. (2015) Introduktion till forskningsmetodik, 5:e upplagan, Lund: Studentlitteratur
 • Berg, M. (2015), Netnografi Att forska om och med Internet, Lund: Studentlitteratur
 • Björklund, M. och Paulsson, U. (2012), Seminarieboken – att skriva presentera och opponera, 2:a upplagan, Lund: Studentlitteratur
 • Blomkvist, P., & Hallin, A. (2015). Method for engineering students: Degree projects using the 4-phase Model, Lund: Studentlitteratur
 • Corvellec, H. (Ed.). (2013). What is Theory?: Answers from the Social and Cultural Sciences, Malmö: Liber och Köpenhamn: Copenhagen Business School Press DK
 • Cresswell, J. W. (2008) Research design: Qualitativ, quantitative and mixed methods approaches, London: SAGE Publications Inc.
 • Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. Statistisk verktygslåda 1 - samhälslvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder, Lund: Studentlitteratur
 • Fejes, A. & Thornberg, R. (red) (2014). Handbok i kvalitativ analys, Stockholm. Liber
 • Fors, V. & Bäckström, Å. (2015). Visuella metoder, Lund: Studentlitteratur
 • Gray, D.E. (2013) Doing research in the real world, Latest edition, Sage Publishing
 • Hammar Chiriac, E. & Einarsson, C. (2013). Gruppobservationer: teori och praktik, Lund: Studentlitteratur
 • Hansson, B. (2011). Skapa vetande: vetenskapsteori från grunden, Lund: Studentlitteratur
 • Hellspong, L. (2014). Forskningsuppsatsens retorik, Lund: Studentlitteratur
 • Eriksson, L. T. & Hultman, J. (2014) Kritiskt tänkande, Malmö: Liber
 • Jaccard, J. & Jacoby, J. (2010), Theory construction and model-building skills, New York: Guilford Press, senaste upplagan
 • Jensen, T. & Sandström, J. (2016), Fallstudier, Lund: Studentlitteratur
 • Justesen, L., & Mik-Meyer, N. (2011). Kvalitativa metoder–Från vetenskapsteori till praktik, Lund: Studentlitteratur
 • Kalman, H., & Lövgren, V. (red) (2012). Etiska dilemman. Forskningsdeltagande, samtycke och utsatthet, Malmö: Gleerups
 • Kvale, S. And Brinkmann (2014) Den kvalitativa forskningsintervjun, 3:e upplagan, Lund: Studentlitteratur
 • Lantz, B. (2014) Den statistiska undersökningen - grundläggande metodik och typiska problem, Lund: Studentlitteratur
 • Larsson, L., & Ekström, M. (2010). Metoder i kommunikationsvetenskap, Lund: Studentlitteratur
 • Lazar, J., Feng, J.H. & Hochheiser, H. (2009), Research methods in human-computer interaction, Chichester: Wiley
 • Lind, R. (2014). Vidga vetandet: en introduktion till samhällsvetenskaplig forskning, Lund: Studentlitteratur
 • Løkensgard Hoel, T. & Andersson, M. (2010). Skriva på universitet och högskolor: en bok för lärare och studenter, Lund: Studentlitteratur
 • Löwgren, J., & Stolterman, E. (2004). Design av informationsteknik: Materialet utan egenskaper, Lund: Studentlitteratur
 • Nyberg, R., & Tidström, A. (Eds.). (2012). Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar, Lund: Studentlitteratur
 • Pink, S., Horst, H., Postill, J., Hjorth, L., Lwis, T. & Tacchi, J. (2015). Digital Ethnography: principles and practice, London: SAGE
 • Poynter, R. (2010). The handbook of online and social media research: Tools and techniques for market researchers, John Wiley & Sons
 • Rennstam, J. & Wästerfors, D. (2015). Från stoff till studie, Lund:Studentlitteratur
 • Ridely, D. (2012). The literature review: a step-by-step guide for students, London: SAGE Publication Inc
 • Rienecker, L. (2016). Problemformulering, Malmö: Liber
 • Robson, C. & McCartan, K. (2015). Real World Research. A resource for users of social research methods in applied settings, 4th Edition. Chichester: Wiley
 • Thurén, T. (2005). Källkritik, Malmö: Liber
 • Trost, J. (2010). Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur
 • Trost, J. & Hultåker, O. (2012). Enkätboken, 4:e upplagan, Lund: Studentlitteratur
 • Wibeck, V. (2010. Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, Lund: Studentlitteratur
 • Yin, R.K. (2007). Fallstudier: design och genomförande, Malmö: Liber
 • Ödman, P-J. (2007). Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik, Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag
I övrigt finns en Word-mall för examensarbetets utformning.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Henriette Lucander, Kursansvarig
Telefon: 040-6657241

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

16 januari 2023 - 04 juni 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program