Medieteknik: Examensarbete

Sammanfattning

Behörighetskrav

Följande högskolekurser är förkunskapskrav. Godkända kurser:
Alternativ 1: ME103A-Originalproduktion och ME109A-Produktionsledning - Media och ME102A-Processledning av produktion, kvalitet och miljö och ME114A-Grafisk produktion [eller ME150A-Webbproduktion]
Alternativ 2: ME130A-Originalprocess och ME119A-Webbpublicering och ME110A-Grafisk teknik och ME142A-Produktionsledning och ME105A-Databasbaserad publicering [eller ME148A-Styrd tryckprocess med färgstyrning].

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2016, höst 2015, vår 2015, vår 2014

Kurskod:
ME126A version 2,2
Engelsk benämning:
Media Technology: Degree Thesis
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
09 december 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
06 december 2011

Förkunskapskrav

Följande högskolekurser är förkunskapskrav. Godkända kurser:
Alternativ 1: ME103A-Originalproduktion och ME109A-Produktionsledning - Media och ME102A-Processledning av produktion, kvalitet och miljö och ME114A-Grafisk produktion [eller ME150A-Webbproduktion]
Alternativ 2: ME130A-Originalprocess och ME119A-Webbpublicering och ME110A-Grafisk teknik och ME142A-Produktionsledning och ME105A-Databasbaserad publicering [eller ME148A-Styrd tryckprocess med färgstyrning].

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen utgör avslutande moment för programmen Produktionsledare-Media och Processdesigner - Media samt Medieproduktion och processdesign. Kursen ingår i kandidatexamen i Medieteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla och fördjupa sina praktiska, teoretiska och metodologiska färdigheter inom medieteknikområdet.

Innehåll

Kursen utgörs av ett självständigt arbete. Arbetets upplägg ska beskrivas i en projektplan/tidsplan som ska visa att studenten har erforderliga kunskaper för det valda området, och ska godkännas av kursansvarig innan arbetet får starta. Projektplanen utvecklas sedan individuellt i samarbete med en handledare. Arbetet redovisas i en skriftlig uppsats och presenteras muntligt vid ett seminarium. Rapporten ska skrivas på svenska eller engelska och innehålla en sammanfattning på svenska och en på engelska. Examensarbetet görs individuellt, men gruppdiskussioner med andra studenter under arbetets gång uppmuntras.

Examensarbetet ska behandla en intressant problemställning inom medieteknik. För att uppgiften ska godkännas som examensarbete måste det finnas intressanta frågeställningar inom ämnesområdet att utreda. Tyngdpunkten i arbetet ska ligga på utredning och analys. Examensarbeten resulterar mycket sällan i en färdig produkt. Omfattningen ska vara sådan att det framgår att examensarbetet är utfört under minst tio kvalificerade arbetsveckor.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kunskap om Medietekniks vetenskapliga grund, fördjupning inom relevant del av området samt orientering om relevanta aktuella forskningsfrågor
 • visa kunskap om tillämpliga metoder inom medieteknik och medieproduktion

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna tillämpa metoder för problemlösning på vetenskaplig grund
 • kunna söka, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem inom medieteknikområdet och medieproduktion samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • kunna kritiskt diskutera frågeställning, metodval, analys och resultat
 • kunna skriftligt, i en vetenskaplig rapport, och muntligt presentera sitt arbete samt självständigt kunna analysera, diskutera och värdera de resultat som framkommer i arbetet
 • kunna kritiskt granska och muntligt och skriftligt kunna redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.
 • visa prov på självständighet, ansvar för det egna lärandet, och ansvar i relation till ämnesområdet, samt en förmåga att kommunicera kunskaperna inom ämnesområdet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • självständigt kunna planera och genomföra fördjupande studier inom området
 • visa förmåga att bedöma och resonera kring medietekniska processer ur relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska perspektiv

Arbetsformer

Föreläsning ca 5 timmar. Obligatoriska seminarier ca 10 timmar och obligatorisk handledning ca 10 timmar. Omfattningen av den obligatoriska handledningen beror på arbetsuppgiftens art. Självständigt arbete ca 375 timmar.

Bedömningsformer

Examinationsmoment: Projektplan med tidsplan, uppsats, muntlig presentation av uppsatsen samt skriftlig och muntlig opposition på annan students arbete.

För godkänt examensarbete krävs att följande moment är fullgjorda:

 • godkänd projektplan med tidsplan
 • godkänd skriftlig rapport/uppsats
 • godkänt seminarium inkluderande presentation och opposition

När ovanstående kriterier uppfylls på ett tillfredsställande sätt ges betyget godkänd. För att slutbetyget ska bli väl godkänd krävs att´rapport, muntlig presentation och opposition bedöms som väl godkända.
Examinatorer använder en bedömningsmatris för bedömning av betygsskala.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursen har ingen specifik referenslitteratur, men minst tre av följande eller liknande titlar rekommenderas:

 • Backman, J. (2008) Rapporter och uppsatser, Lund: Studentlitteratur.
 • Bell, J. (2006) Introduktion till forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur.
 • Björklund, M. och Paulsson, U. (2003), Seminarieboken – att skriva presentera och opponera, Lund: Studentlitteratur.
 • Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder, Malmö: Liber.
 • Cresswell, J. W. (2008) Research design: Qualitativ, quantitative and mixed methods approaches, London: SAGE Publications Inc.
 • Dahlström, E. (1965) Intervju- och enkätteknik, Stockholm: Natur & Kultur.
 • Dahmström, K. (2011), Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk, Lund: Studentlitteratur.
 • Ejvegård, R. (2009), Vetenskaplig metod, Lund: Studentlitteratur.
 • Ekengren, A-M. och Hinnfors, J. (2006) Uppsatshandbok: hur du lyckas med din uppsats, Lund: Studentlitteratur.
 • Holme, I. M. och B. Krohn Solvang (1997), Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, Lund: Studentlitteratur.
 • Hultén, P., Hultman, J. och Eriksson, L. T. (2007) Kritiskt tänkande, Malmö: Liber.
 • Höst, M., Regnell, B. Och Runeson, P. (2006) Att genomföra examensarbete, Lund: Studentlitteratur.
 • Klausen, S. H. (2006) Vad är vetenskap?, Stockholm: Natur & Kultur.
 • Kvale, S. And Brinkmann (2009) Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: Studentlitteratur.
 • Mattsson, P. Och Örtenblad, A. (2008) Smått och gott: om vetenskapliga rapporter och referensteknik, Lund: Studentlitteratur.
 • Patel, R. och Davidson, B. (2003) Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en undersökning, Lund: Studentlitteratur.
 • Paulson, U. (2007) Uppsatser och rapporter: med eller utan uppdragsgivare, Lund: Studentlitteratur.
 • Ridely, D. (2008) The literature review: a step-by-step guide for students, London: SAGE Publication Inc.
 • Starrin, B. och Svensson, P-G. (1994), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, Lund: Studentlitteratur.
 • Strömquist, S. (1999) Uppsatshandboken, Uppsala: Hallgren och Fallgren.
 • Thurén, T. (2005) Källkritik, Malmö: Liber.
 • Trost, J. (2007), Enkätboken, Lund: Studentlitteratur.
 • Trost, J. (2011), Kvalitativa intervjuer, Lund: Studentlitteratur.
 • Wibeck, V. (2010) Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod, Lund: Studentlitteratur.
 • Yin, R.K. (2007) Fallstudier: design och genomförande, Malmö: Liber.
 • Ödman, P-J. (2007) Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik, Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag

I övrigt finns en Word-mall för examensarbetets utformning.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Sara Leckner, Kursansvarig
Telefon: 040-6657129
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620

Anmälan

20 januari 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

18 januari 2021 - 06 juni 2021 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program