Medieteknik: Examensarbete

Sammanfattning

Behörighetskrav

Följande högskolekurser är förkunskapskrav. Godkända kurser:

Alternativ 1: ME103A-Originalproduktion och ME109A-Produktionsledning - Media och ME102A-Processledning av produktion, kvalitet och miljö och ME114A-Grafisk produktion [eller ME150A-Webbproduktion]

Alternativ 2: ME130A-Originalprocess och ME119A-Webbpublicering och ME110A-Grafisk teknik och ME142A-Produktionsledning och ME105A-Databasbaserad publicering [eller ME148A-Styrd tryckprocess med
färgstyrning].

Urval:

Platsgaranti för behöriga sökande.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2011

Kurskod:
ME126A version 2
Engelsk benämning:
Media Technology: Degree Thesis
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
22 oktober 2007
Fastställandedatum:
17 september 2009
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
19 januari 2010

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla och fördjupa sina praktiska, teoretiska och metodologiska färdigheter inom medieteknikområdet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen utgör avslutande moment för programmen Produktionsledare-Media och Processdesigner - Media samt Medieproduktion och processdesign. Kursen ingår i kandidatexamen i Medieteknik.

Förkunskapskrav

Följande högskolekurser är förkunskapskrav. Godkända kurser:

Alternativ 1: ME103A-Originalproduktion och ME109A-Produktionsledning - Media och ME102A-Processledning av produktion, kvalitet och miljö och ME114A-Grafisk produktion [eller ME150A-Webbproduktion]

Alternativ 2: ME130A-Originalprocess och ME119A-Webbpublicering och ME110A-Grafisk teknik och ME142A-Produktionsledning och ME105A-Databasbaserad publicering [eller ME148A-Styrd tryckprocess med
färgstyrning].

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kunskap om områdets vetenskapliga grund, fördjupning inom relevant del av området samt orientering om relevanta aktuella forskningsfrågor
 • visa kunskap om tillämpliga metoder inom området

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna tillämpa metoder för problemlösning på vetenskaplig grund
 • kunna söka, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem inom medieteknik och medieproduktion samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • kunna kritiskt diskutera frågeställning, metodval, analys och resultat
 • kunna skriftligt, i en vetenskaplig rapport, och muntligt presentera sitt arbete samt självständigt kunna analysera, diskutera och värdera de resultat som framkommer i arbetet
 • kunna kritiskt granska och diskutera ett i tal och skrift framlagt vetenskapligt arbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • självständigt kunna planera och genomföra fördjupande studier inom området samt kunna reflektera över sin process för utveckling av kompetens
 • visa förmåga att bedöma och resonera kring medietekniska processer ur relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska perspektiv

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examinationsmoment: Projektplan med tidsplan, uppsats, muntlig presentation av uppsatsen samt skriftlig och muntlig opposition på annan students arbete.

För godkänt examensarbete krävs att följande moment är fullgjorda:

 • godkänd projektplan med tidsplan
 • godkänd skriftlig rapport/uppsats
 • godkänt seminarium inkluderande presentation och opposition

När ovanstående kriterier uppfylls på ett tillfredsställande sätt ges betyget godkänd. För att slutbetyget ska bli väl godkänd krävs att´rapport, muntlig presentation och opposition bedöms som väl godkända.
Bedömningsmatris används vid bedömningen.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen utgörs av ett självständigt arbete som utformas individuellt i samarbete med en handledare.

Projektplanen ska visa att studenten har erforderliga kunskaper för det valda området.

Arbetets uppläggning ska beskrivas i en projektplan/tidsplan, vilken ska godkännas av handledare och examinator. Arbetet ska redovisas dels i en skriftlig rapport, dels muntligt vid ett seminarium. Rapporten ska skrivas på svenska eller engelska och innehålla en sammanfattning på svenska och en på engelska.

Arbetsformer

Föreläsning ca 5 timmar. Obligatoriska seminarier ca 10 timmar och obligatorisk handledning ca 10 timmar. Omfattningen av den obligatoriska handledningen beror på arbetsuppgiftens art. Självständigt arbete ca 375 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

För det valda området relevant litteratur och annat material.

Referenslitteratur:
-Björklund, Maria, Paulsson, Ulf: Seminarieboken – att skriva presentera och opponera, Studentlitteratur, 2003 ISBN 9789144041254
-Patel, Runa, Davidson, Bo: Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning, Studentlitteratur, 2003, ISBN 9144022883
-Strömquist, Siv: Uppsatshandboken. Hallgren & Fallgren, 1999

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Henriette Lucander, Kursansvarig
Telefon: 040-6657241
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620

Anmälan

20 januari 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

18 januari 2021 - 06 juni 2021 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

21 januari 2019 - 09 juni 2019 Dagtid 50% Malmö Schema

21 januari 2019 - 09 juni 2019 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program