Webbpublicering

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Du lär dig, utifrån aktuella standarder, framställa och underhålla tekniskt- och användbarhetsmässigt korrekta webbproduktioner. Kursen behandlar vilka verktyg som används för att konstruera webbsidor och hur man redigerar bilder för webben. Du lär dig framställa produktioner för skärmvisning innehållande ljud, bild, animation, video och interaktivitet. Lärandet sker i form av föreläsningar, övningar och projektarbete.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2012, höst 2011

Kurskod:
ME119A version 2,3
Engelsk benämning:
Web Publishing
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
01 oktober 2007
Fastställandedatum:
20 juni 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2011
Ersätter kursplan fastställd:
09 augusti 2010

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten tillgodogör sig grundläggande kunskap om webbproduktion, utifrån aktuella standarder, för att självständigt kunna framställa och underhålla tekniskt- samt användbarhetsmässigt korrekta webbproduktioner samt mindre produktioner för skärmvisning innehållande ljud, bild, animation, video och interaktivitet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen läses inom programmet Medieproduktion och processdesign samt kan ingå i kandidatexamen i Medieteknik. Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för aktuella tillämpbara standarder för webbutveckling
 • kunna redogöra för nyttan med att följa standarder vid utveckling av webblösningar
 • kunna redogöra för principer för att skapa användbara och tillgängliga webbplatser
 • visa förståelse för begränsningar och möjligheter i olika distributionskanaler
 • visa inblick i principer för presentation på skärm
 • visa förståelse för vikten av förarbete och planering inför produktionsstart
 • visa kännedom om video, ljud och bild för användning på webben

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna framställa tekniskt korrekta webbproduktioner
 • kunna hantera verktyg för konstruktion av webbsidor
 • kunna hantera och editera digitala bilder för webben
 • kunna implementera bild, ljud, video samt viss interaktivitet i Flash-baserade webbproduktioner
 • kunna kritiskt resonera kring val av medium, teknik och design i förhållande till budskap, målgrupp och effekt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna välja teknik- och designupplägg utifrån en given målgrupp
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkända inlämningsuppgifter, godkänt projektarbete och aktivt deltagande i examinerande seminarier.
Betygsbedömning: för väl godkänd krävs att minst hälften av inlämnngsppgifterna är väl godkända samt ett väl godkänt projektarbete.

Innehåll eller kursinnehåll

 • Internet och webbens utveckling och användningsområden
 • Webbstandarder (HTML, CSS)
 • Principer för webbpubliceringssystem
 • Användbarhet och tillgänglighet på webbplatser
 • Webbadministration, CMS
 • Bild- och grafikformat för webben
 • Skriptspråk för webben
 • Interaktiva webbsidor med Flash
 • Ljud, bild, video och interaktivitet på webbsidor
 • Upphovsrätt i webbsammanhang

Arbetsformer

Föreläsningar ca 30 timmar, datorövningar och seminarier ca 60 timmar, samt projektarbete och självstudietid ca 310 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Staflin, Rolf: HTML och CSS boken, Pagina Förlag, 6:e upplagan 2008

Sundström, Tommy: Användbarhetsboken, Studentlitteratur, 1:3/2005

Referenslitteratur
Lawson, Bruce: Introducing HTML5, New Riders Publishing, 2010

Bergström, Bo, Karlsson, Tommie och Parmenvik, Daniel: Webbdesign: Budskap, form och teknik, Liber, 2009

Adobe Creative Team, Adobe Dreamweaver CS5 Classroom in a book, Adobe Press, 2010

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursutvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620