Grafisk affärsverksamhet

Sammanfattning

Vi betraktar och planerar en affärsutvecklingsprocess inom medieproduktion. Vi arbetar dels ur ett helhetsperspektiv, dels resonerar vi kring tekniska krav, teknikutveckling, implementering i en teknisk produktionskedja, kompetensbehov, organisationsförändringar, marknadsplanering, ekonomiska konsekvenser samt utveckling av kundrelationer. Efter kursen kan du självständigt tillämpa lösningsstrategier för affärsutveckling.

Behörighetskrav

Följande högskolekurser är förkunskapskrav. Godkända kurser:
Alternativ 1: ME102A Processledning av produktion, kvalitet och miljö samt ME114A Grafisk produktion eller ME150A Webbproduktion.
Alternativ 2: ME142A Produktionsledning samt ME105A Databaserad publicering eller ME148A Styrd tryckprocess.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2015, höst 2014, vår 2014, höst 2013, vår 2013

Kurskod:
ME116A version 4,4
Engelsk benämning:
Business Processes within the Graphic Arts Industry
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
22 september 2005
Fastställandedatum:
16 januari 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
21 januari 2013
Ersätter kursplan fastställd:
10 januari 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förmåga att betrakta en eventuell nyinvestering ur ett helhetsperspektiv, kunna resonera kring tekniska krav, teknikutveckling, implementering i en teknisk produktionskedja, kompetensbehov, organisationsförändringar, ekonomiska konsekvenser samt utveckling av kundrelationer.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen läses inom programmen Produktionsledare - Media, Processdesigner - Media samt Medieproduktion och processdesign. Kursen kan ingå i kandidatexamen i Medieteknik.

Förkunskapskrav

Följande högskolekurser är förkunskapskrav. Godkända kurser:
Alternativ 1: ME102A Processledning av produktion, kvalitet och miljö samt ME114A Grafisk produktion eller ME150A Webbproduktion.
Alternativ 2: ME142A Produktionsledning samt ME105A Databaserad publicering eller ME148A Styrd tryckprocess.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • förstå kundens betydelse för den grafiska affärsverksamheten

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa förmåga att utföra investeringskalkyler samt bedöma den ekonomiska grunden för en investering
 • visa förmåga att analysera och balansera tekniska krav och prestanda gentemot den ekonomiska grunden
 • visa förmåga att analysera investeringens påverkan på produktion, organisation och val av kundtyp
 • visa förmåga att samarbeta i projekt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna granska och kritiskt bedöma en investering ur ett helhetsperspektiv på kort och lång sikt

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkända inlämningsuppgifter, godkända litteraturpresentationer, samt godkänt projektarbete.

Betygsbedömning: Slutbetyget grundas på det viktade medelvärdet av inlämningsuppgifter och projektarbete.

Innehåll eller kursinnehåll

 • Den grafiska branschens struktur och grafiska företags mål och affärsidéer
 • Principer för kalkylering av grafisk produktion
 • Investeringskalkylering
 • Bedömning av investering ur tekniskt, ekonomiskt och framtidsperspektiv
 • Marknadsföring av grafiska tjänster, dialogen med kunden
 • Övning i analys och reflektion

Arbetsformer

Vid litteraturseminarier resoneras kring teori. Dessa teorier provas därefter i praktiska scenarier. Kursen bygger på studentaktivt lärande och har som delmål att utveckla praktisk kompetens att självständigt och reflexivt bemöta framtida problemsituationer, kunskapsbehov och lösningsstrategier. Studentens roll fokuseras på att självständigt lösa uppgifter för att öka förmågan att på ett konstruktivt sätt gripa sig an uppgifter i den kommande yrkesverksamheten. Studenten tillämpar ett vetenskapligt förhållningssätt vilket innebär krav på att aktivt söka kunskap, att kritiskt värdera och tillämpa olika metoder för problemlösning.

Obligatoriska seminarier ca 40 timmar, projekthandledning/frågestyrd föreläsning ca 10 timmar, samt projektarbete/självstudietid cirka 350 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Referenslitteratur:
 • Johansson, Hans: Handbok i prissättning och produktkalkylering av digital grafisk produktion. Grafiska företagens service AB, 2003
 • Sörqvist, Lars: Kundtillfredställelse och kundmätningar. Studentlitteratur, 2005
 • Ljung, Birger: Investeringsbedömning: en introduktion. Liber ekonomi, 2004
 • Söderlund, Magnus: Mätningar och mått. Liber, 2005
 • Rackham, Neil: Kundstrategier – vägen till de stora besluten, Liber, 2006
 • Skärvad, Per-Hugo, Olsson, Jan: Företagsekonomi – en introduktion, Liber, 2007
 • Lindgren, Mats, Bandhold, Hans: Scenario planning: the link between future and strategy, Palgrave Macmillan , 2003
 • Lekvall, P, Wahlbin C: Information för marknadsföringsbeslut, Studentlitteratur, 2007

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursutvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Sven Packmohr, Kursansvarig
Telefon: 040-6657791
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620