Grafisk produktion

Sammanfattning

Kursen ger förståelse för samtliga delar av produktionsprocessen för trycksaker och ger dig därmed möjlighet att kunna välja lämplig produktionsmetod utifrån olika aspekter. Du får också lära dig att arbeta i projektform samt att tillämpa metoder för projektplanering. Kursen ger kunskaper kring att söka relevant information och att tillsammans med andra studenter producera tekniska rapporter.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME103A-Originalproduktion och ME109A-Produktionsledning - Media.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017, vår 2016, vår 2015

Kurskod:
ME114A version 3,3
Engelsk benämning:
Graphic Production
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 oktober 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME103A-Originalproduktion och ME109A-Produktionsledning - Media.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen läses inom programmet Produktionsledare - Media och kan ingå i kandidatexamen i Medieteknik.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla god kunskap om samtliga delar av produktionsprocessen för trycksaker och därmed kunna välja produktionsmetod. Dessutom ska studenten ha tillgodogjort sig erfarenhet av att producera tekniska rapporter med projektmodellen som arbetsform.

Innehåll

 • Färglära, tonkomprimering, rastrering
 • Bildscanning
 • Förprovtryck
 • Mätverktyg; densitometer, spektrofotometer, punktmätare
 • Utskjutning
 • RIP
 • Postscript
 • PDF
 • Tryckmetoderna offset, flexografi, djuptryck, screen, digitaltryck och 3D-print med avseende på teknik, miljö, ekonomi och kvalitet
 • Tryckmetodernas tryckformsframställning
 • Papper och färg
 • RAW-format
 • Fördjupande projektarbete
 • Informationssökning
 • Rapportskrivning
 • Projekt som arbetsform
 • Gruppdynamik

Lärandemål

Kunskap och förståelse

efter avslutad kurs ska studenten

 • visa förståelse för produktionens delprocesser, från idé till färdig trycksak.
 • ha kännedom om olika kulörsystem och färgrymder
 • uppvisa kunskap om teorin kring prepressteknik och tryckteknik samt produktionsflödet inom tryck
 • visa förståelse för principerna för olika tryckmetoder och deras tryckformsframställning
 • visa förståelse för betydelsen av bildbehandling och tryckanpassning beroende på tryckmetod och eventuell efterbearbetning
 • känna till automatiseringsmöjligheter för trycksaksproduktion och syftet med dessa
 • visa förståelse för hur PDF-formatet kan integreras i produktionsflödet för tryck
 • känna till specialeffekter vid trycksaksproduktion och efterbehandling
 • ha kännedom om hur papper-färg-tryck samverkar inom i olika tryckmetoder
 • visa förståelse för grundläggande begrepp inom kontrollerad färghantering
 • kunna edogöra för grunderna kring papperstillverkningsprocessen

Färdighet och förmåga

efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna hantera verktyg för framställning av korrekta PDF-dokument
 • kunna beakta pappersvalets betydelse vid trycksaksproduktion
 • kunna beakta efterbehandlingstyp vid val av produktionsmetod
 • kunna söka, bedöma relevans och trovärdighet samt sammanställa information i en teknisk rapport
 • kunna tillämpa metoder för projektplanering
 • kunna, utifrån hur gruppdynamiska faktorer inverkar vid arbete i grupp, ta ställning till förbättringsåtgärder

Värderingsförmåga och förhållningssätt

efter avslutad kurs ska studenten

 • kunna resonera kring samt välja produktionsmetod vid trycksaksproduktion, med hänsyn taget till teknik, miljöpåverkan, ekonomi och kvalitet
 • kunna analysera sitt kunskapsbehov samt söka och värdera relevant information

Arbetsformer

Föreläsningar och gästföreläsningar ca 20 timmar, laborationer ca 20 timmar, projekthandledning ca 3 timmar, obligatoriska seminarier ca 10 timmar, obligatoriska studiebesök och obligatorisk workshop ca 5-10 timmar samt projektarbete och självstudietid ca 335 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkända tentamina, godkända laborationer, godkänt projektarbete samt aktivt deltagande i obligatoriska undervisningsmoment.

Betygsbedömning: Slutbetyg grundas på tentamina samt projektarbete. Respektive moments antal poäng används som vikt.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Dimbleby, R. & Burton, G. (1997). Oss emellan – mellanmänsklig kommunikation. Studentlitteratur, Lund
 • Johansson Kaj, Lundberg Peter, Rydberg Robert: Grafisk Kokbok 3.0. Bokförlaget Arena, 2006
 • Strömquist, Siv: Uppsatshandboken. Hallgren & Fallgren, 1999
 • Svedberg, L. (2012). Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. Studentlitteratur, Lund
 • West, Michael A.: Effective Teamwork - Practical Lessons from Organizational Research (Second Edition), BPS Blackwell, 2004

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Rebecka Broman Floor, Kursansvarig
Telefon: 040-6657691