Produktionsledning - Media

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014

Kurskod:
ME109A version 3,3
Engelsk benämning:
Media Production Management
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
11 augusti 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2014
Ersätter kursplan fastställd:
04 mars 2013

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen läses på programmet Produktionsledare - Media och kan ingå i Kandidatexamen i Medieteknik.

Syfte

Kursen syftar till att introducera studenten till produktionsledarens yrkesroll samt att studenten ska utveckla förståelse för grunderna inom projektledning.

Innehåll

 • produktionsprocessen
 • produktionsplanering
 • produktionsprojektets faser
 • grundläggande organisationsteori
 • projekt som arbetsform
 • arbetsmarknaden - yrkesroller
 • presentation - idéintroduktion
 • kundkontakt
 • juridik inom informationsproduktion
 • kontaktnätets betydelse
 • den interpersonella kontakten

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kunskap och förståelse för processen vid produktion och distribution av information
 • visa kunskap om de yrkesroller och indelning av arbetsuppgifter som förekommer vid företag aktiva inom media- och informationsproduktion
 • visa kunskap om den variation av arbetsuppgifter som produktionsledarrollen består av
 • känna till och kunna beskriva grundläggande rättsregler inom avtalsrätt, personrätt, köprätt, fordringsrätt, skadeståndsrätt, upphovsrätt samt arbetsrätt
 • visa kunskap om hur intrapersonella processer och interpersonell kommunikation påverkar kundrelationer

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna tillämpa grundläggande metoder för projektplanering
 • kunna, muntligt och skriftligt, presentera och förankra en idé och en målsättning
 • vara medveten om vikten av kontaktnät och själv kunna identifiera vägar för att skapa kontakter
 • kunna förhålla sig till gruppdynamiska faktorer
 • kunna analysera och kritiskt tillämpa reglerna vid lösning av juridiska problem som ligger inom rättsområdet avtalsrätt
 • kunna analysera och reflektera över det egna beteendet i kundrelationer
 • kunna reflektera över hur gruppdynamiska faktorer inverkar vid arbete i grupp
 • kunna förhålla sig till projekt som organisationsform i relation till allmän organisationsteori och framtida yrkesroller

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • visa förmåga att kritiskt reflektera över gruppdynamiska processer

Arbetsformer

Föreläsningar ca 20 timmar, projekthandledning ca 2 timmar, obligatoriska seminarier ca 35 timmar, obligatorisk workshop ca 2 dagar, projektarbete, eget studiebesök och självstudietid ca 325 timmar.Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkänd skriftlig rapport och muntlig presentation av projektarbete, godkänd workshop, godkänd hemtentamen, aktivt deltagande i seminarier.

Betygsbedömning: Slutbetyg grundas på projektarbete, hemtentamen och godkänd workshop vilka viktas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Artikelkompendium
 • Grauers, Per Henning: Person och avtal. Liber, 2007
 • Hedin, Anders: Presentationsteknik. En handbok i framgång. Studentlitteratur, 2012
 • Jansson, Tomas och Ljung, Lennart: Projektledningsmetodik. Studentlitteratur, 2004
 • Johansson, Leif, Nyström, Lars-Göran och Svensson, Carl Anders, Projektledarpraktikan, Projektledning i reklam och media. Studentlitteratur, 2004
 • Söderlund Jonas, Projektledning och projektkompetens perspektiv på konkurrenskraft, Liber, 2005

Referenslitteratur

 • Dimbleby, Richard & Burton, Graeme (1997). Oss emellan – mellanmänsklig kommunikation. Studentlitteratur, Lund.
 • Granberg, Otto & Ohlsson, Jon (2009). Från lärandets loopar till lärande organisation. Studentlitteratur, Lund.
 • Johnson, Gerry, Whittington, Richard & Sholes, Kevan (2012). Fundamentals of strategy. Second edition. Pearson Education Limited, Harlow.
 • Northouse, Peter G. (2009). Leadership – theory and practice, fifth edition. Sage publications Inc., Thousand Oaks.
 • Svedberg, Lars (2012). Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap. Studentlitteratur, Lund.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt eller muntligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig finns tillgänglig hos kursansvarig.

Sammanställningen diskuteras med studentrepresentanter under ett programråd.

Dessutom utvärderas, under kursens gång, viktiga kursmoment genom skriftliga reflektioner.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Pär Jakobsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657708

Anmälan

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program