Databasbaserad publicering

Sammanfattning

Kursen syftar till att den studerande skall utveckla förmåga att tillämpa metoder för att lägga upp databasbaserade publikationer.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME130A-Originalprocess och DA130A-Programmering för webben och ME119A-Webbpublicering.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019

Kurskod:
ME105A version 4
Engelsk benämning:
Database driven publishing
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 februari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME130A-Originalprocess och DA130A-Programmering för webben och ME119A-Webbpublicering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen läses på programmen Medieproduktion och processdesign samt Processdesigner - Media. Kursen kan ingå i kandidatexamen i Medieteknik.

Syfte

Kursen syftar till att den studerande skall utveckla förmåga att tillämpa metoder för att lägga upp databasbaserade publikationer.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:
• Programmeringsspråk för publicering från databas
• Grundläggande databasteknik
• Webbpubliceringssystem och CMS
• Användbarhet vid publicering från databas

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten:
• visa förståelse för hur olika programmeringsspråk samverkar vid digital publicering
• visa kännedom om användbarhet vid publicering från databas
• visa kännedom om de tekniska principerna för databasbaserad publicering

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten:

• hantera programmeringsspråk för framställning av databasbaserade publikationer
• dokumentera sitt samt gruppens arbete i form av versionshistorik och kravspecifikationer för projektet
• hantera verktyg för databasbaserad publicering
• presentera ett produktionsprojekt
• självständigt och i grupp planera och genomföra ett publiceringsprojekt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten:

• visa förmåga att göra bedömningar och kritiskt reflektera kring informationsflöden och informationsdistribution med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
• visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens

Arbetsformer

Föreläsningar, handledning, laborationer, projektarbete, inlämningsuppgifter och självstudietid.

Bedömningsformer

Krav för godkänd:
Godkända inlämningsuppgifter: 2hp + 2hp + 2hp (U/G)?
Godkända tentamina (2st): 2hp + 3hp (U/VG)
Godkänt projektarbete: 4 hp (U/VG)?

Betygsbedömning: för väl godkänd på kursen krävs väl godkänd vid tentamina samt ett väl godkänt projektarbete.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur:
  • Haverbeke, M. Eloquent Javascript, Third Edition. Tillgänglig gratis online.
  • Rees, D. PHP Pandas, Tillgänglig gratis online.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Erik Pineiro, Kursansvarig
Telefon: 040-6657734

Anmälan

02 september 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

02 september 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Schema Anmälningskod: mau-98082

Öppen för sen anmälan

Ansök

02 september 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Schema Anmälningskod: mau-98145

Öppen för sen anmälan

Ansök

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program