Databasbaserad publicering

Sammanfattning

Välkommen att lära dig tillämpa metoder för flerkanalspublicering av material och upplägg av databasbaserade publikationer. Du lär dig förstå de grundläggande teorierna bakom uppbyggandet av SQL-databaser samt att utifrån en sådan databas publicera data i olika kanaler, såväl på Internet med hjälp av PHP som i pappersform via XML och layoutprogram. Alla moment knyts ihop genom ett projektarbete som innefattar kursens alla berörda delar.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME130A-Originalprocess och DA130A-Programmering för webben och ME119A-Webbpublicering.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015

Kurskod:
ME105A version 3,3
Engelsk benämning:
Database driven publishing
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 oktober 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME130A-Originalprocess och DA130A-Programmering för webben och ME119A-Webbpublicering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen läses på programmen Medieproduktion och processdesign samt Processdesigner - Media. Kursen kan ingå i kandidatexamen i Medieteknik.

Syfte

Kursen syftar till att den studerande skall utveckla förmåga att tillämpa metoder för flerkanalspublicering av material, samt kunna lägga upp databasbaserade publikationer.

Innehåll

 • publicering i flera kanaler
 • olika programmeringsspråk för publicering
 • databashantering
 • digitalt tryck grundat på variabeldata
 • upphovsrätt i publiceringssammanhang
 • tidningssystem
 • webbpubliceringssystem
 • projektarbete

Lärandemål

Kunskap och förståelse

efter avslutad kurs ska studenten

 • visa förståelse för hur olika kodspråk samverkar vid digital publicering
 • visa kännedom om olika verktyg för publicering
 • visa kännedom om de tekniska principerna för flerkanalspublicering
 • visa förståelse för hur en databas är uppbyggd
 • visa kännedom om principerna för variabeldata i digitaltryck

Färdighet och förmåga

efter avslutad kurs ska studenten

 • visa förmåga att hantera kodspråk för framställning av databasbaserade publikationer
 • kunna lägga upp och underhålla en databas för publicering
 • visa förmåga att dokumentera sitt samt gruppens arbete i form av versionshistorik och kravspecifikationer för projektet
 • visa förmåga att kommunicera ett tekniskt underlag till såväl den egna gruppen som till personer utan specialkunskaper inom ämnet
 • visa förmåga att presentera ett produktionsprojekt
 • visa förmåga att välja upplägg och modellering av en databas utifrån en given kravspecifikation
 • visa förmåga att bedöma omfattningen av ett publiceringsprojekt utifrån funktionskrav, publiceringsform samt kundkrav
 • kunna självständigt och i grupp planera och genomföra ett publiceringsprojekt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

efter avslutad kurs ska studenten

 • visa förmåga att göra bedömningar och kritiskt reflektera kring informationsflöden och informationsdistribution med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • självständigt kunna söka och bedöma sig ny kunskap för att lösa ett givet problem

Arbetsformer

Teori varvas med praktiska övningar.

Föreläsningar ca 24 timmar, handledning i grupp ca 20 timmar, laborationer ca 34 timmar samt projektarbete, inlämningsuppgifter och självstudietid ca 320 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkända projektarbete samt godkända obligatoriska inlämningsuppgifter.

Betygsbedömning: Slutbetyg grundas på projektarbete.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Padron-McCarthy, T och Risch, T: Databasteknik, Studentlitteratur 2005
 • Yank, Kevin: PHP & MYSQL: Novice to Ninja, 5th Edition, Sitepoint 2012

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Erik Pineiro, Kursansvarig
Telefon: 040-6657734

Anmälan

02 september 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

02 september 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Schema Anmälningskod: mau-98082

Öppen för sen anmälan

Ansök

02 september 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Schema Anmälningskod: mau-98145

Öppen för sen anmälan

Ansök

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program