Databasbaserad publicering

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter vår 2008

Kurskod:
ME105A version 1
Engelsk benämning:
Database driven publishing
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
22 augusti 2005
Fastställandedatum:
08 december 2006
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 januari 2008
Ersätter kursplan fastställd:
02 juni 2006

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att den studerande skall utveckla förmåga att tillämpa metoder för flerkanalspublicering av material, samt kunna lägga upp databasbaserade publikationer.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kandidatexamenskurs

Förkunskapskrav

Medieproduktion, 15 hp, eller motsvarande samt en grundläggande kurs i programmering om minst 7.5 hp.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
efter avslutad kurs ska studenten

 • visa förståelse för hur olika kodspråk samverkar vid digital publicering
 • visa kännedom om olika verktyg för publicering
 • visa kännedom om de tekniska principerna för flerkanalspublicering
 • visa förståelse för hur en databas är uppbyggd
 • visa kännedom om principerna för variabeldata i digitaltryck

Färdighet och förmåga
efter avslutad kurs ska studenten
 • visa förmåga att hantera kodspråk för framställning av databasbaserade publikationer
 • kunna lägga upp och underhålla en databas för publicering
 • visa förmåga att dokumentera sitt samt gruppens arbete i form av versionshistorik och kravspecifikationer för projektet
 • visa förmåga att kommunicera ett tekniskt underlag till såväl den egna gruppen som till personer utan specialkunskaper inom ämnet
 • visa förmåga att presentera ett produktionsprojekt
 • visa förmåga att välja upplägg och modellering av en databas utifrån en given kravspecifikation
 • visa förmåga att bedöma omfattningen av ett publiceringsprojekt utifrån funktionskrav, publiceringsform samt kundkrav
 • kunna självständigt och i grupp planera och genomföra ett publiceringsprojekt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
efter avslutad kurs ska studenten
 • visa förmåga att göra bedömningar och kritiskt reflektera kring informationsflöden och informationsdistribution med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
 • självständigt kunna söka och bedöma sig ny kunskap för att lösa ett givet problem

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkända projektarbete samt godkända obligatoriska inlämningsuppgifter.

Betygsbedömning: Slutbetyg grundas på projektarbete.

Innehåll eller kursinnehåll

 • publicering i flera kanaler
 • olika programmeringsspråk för publicering
 • databashantering
 • digitalt tryck grundat på variabeldata
 • upphovsrätt i publiceringssammanhang
 • tidningssystem
 • webbpubliceringssystem
 • projektarbete

Arbetsformer

Teori varvas med praktiska övningar.

Föreläsningar ca 34 timmar, laborationer ca 24 timmar samt projektarbete, inlämningsuppgifter och självstudietid ca 340 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Thomas M. Connolly, Carolyn E. Begg, [DB] Database Systems - A Practical Approach to Design, Implementation, and Management -
Fourth Edition, Addison-Wesley, 2005, ISBN 0-321-21025-5

Julie Meloni, [PHP] Php 5 - fast & easy web development, Thomson Course Technology, 2004, ISBN 1-59200-473-3

Cheryl M. Hughes, [XML] The Web Wizard's Guide to XML, Pearson Education, 2003, ISBN 0-201-76990-5

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt eller muntligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig arkiveras.

Sammanställningen diskuteras med studentrepresentanter under ett programråd.