Processledning av produktion, kvalitet och miljö

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Lär dig förstå och tillämpa metoder för process- och verksamhetsstyrning inom både varu- och tjänsteproduktion! Genom produktions-, kvalitets- och miljöstyrning med ett affärsmässigt, hållbart perspektiv möjliggörs strategisk planering. Under kursen ska du definiera och analysera en process samt föreslå och planera genomförandet av en förändringsprocess. Du får tid och redskap för att reflektera över ditt lärande.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME103A-Originalproduktion och ME109A-Produktionsledning - Media och ME110A-Grafisk teknik.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2013, höst 2012, höst 2011

Kurskod:
ME102A version 3,2
Engelsk benämning:
Processmanagement of Production, Quality and Environment
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Medieteknik
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
16 april 2004
Fastställandedatum:
30 september 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2011
Ersätter kursplan fastställd:
28 juni 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper om metoder för process- och verksamhetsstyrning – för såväl varuproduktion som tjänsteproduktion – genom produktionsstyrning, kvalitetsstyrning och miljöstyrning med ett affärsmässigt och hållbart perspektiv.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen läses inom porgrammet Produktionsledare - Media och kan ingå i kandidateexamen i Medieteknik.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME103A-Originalproduktion och ME109A-Produktionsledning - Media och ME110A-Grafisk teknik.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa en god förståelse för syftet med kvalitetsarbete

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna analysera och definiera en process
 • kunna tillämpa metoder för processinriktad ledning med avseende på produktionsstyrning, kvalitetssäkring och miljöledning
 • kunna knyta teorier kring organisation och organisering till praxis
 • kunna kommunicera – ett väl underbyggt – förändringsförslag i tal och skrift, även riktat till personer utan specialkunskap inom ämnet
 • kunna diskutera ett förslags för- och nackdelar ur olika synvinklar

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna planera och ansvara för genomförandet av en förändringsprocess med hänsyn taget till personal, kundfokus, kvalitets- och miljöaspekter, teknik samt ekonomi
 • kunna bedöma eget kunskapsbehov, inhämta dessa kunskaper samt självständigt kunna koppla teori till ett praktiskt fall

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänt: Godkänd tentamen, godkänt projektarbete, godkända inlämningsuppgifter och aktivt deltagande vid obligatoriska undervisningsmoment.


Slutbetyget grundas på tentamen, projektarbete och inlämningsuppgifter vilka viktas.

Innehåll eller kursinnehåll

 • processinriktad ledning
 • informationsinsamlingsmetoder
 • analys och definition av flöden och processer
 • produktionsstyrning - standarder och metoder inom grafiska branschen
 • kvalitetsstyrning - standarder, verktyg och metoder
 • ISO-standard
 • miljöledning - standarder, verktyg och metoder
 • miljöarbetet i samhället inklusive miljölagstiftning
 • resurs- och energihushållning, hållbar utveckling
 • förändringsprocesser
 • kundfokus
 • ledningssystem
 • organisationsteori

Arbetsformer

Föreläsningar ca 45 timmar, obligatoriska övningar, seminarier och projektredovisningar ca 35 timmar, projekthandledning ca 5 timmar, samt projektarbete och självstudier ca 315 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Dicander Alexandersson, Marianne m.fl. Att lyckas med processledning, Liber Ekonomi, 1998
 • Eriksson-Zetterquist, Ulla m.fl. Organisation och organisering 2:a upplagan, Liber, 2006
 • Persson, Gerhard. Så här använder du ISO9001 – En introduktion och praktiska råd, SIS förlag, 2009
 • Svenska skrivregler. Svenska språknämnden och Liber förlag, 2008
 • Artikelkompendier

Referenslitteratur
 • Karlöf, Bengt. Effektivitet – bättre – billigare – snabbare. SIS förlag 2009
 • Widing, Angelica, Enroth Maria, Handbok för miljöanpassad produktutveckling (MPU) av trycksaker, Framkom, 2000
 • Mintzberg, H., Ahlstrand, B. och Lampel, J.: Strategy Safari: A guided tour through the wilds of strategic management. The Free Press, 2001 eller 2005
 • Svensson, L. och von Otter, C.: Projektarbete - teori och praktik. Santerus förlag, 2002
 • Rosam, Jan, Att bygga ett processbaserat ledningssystem för verksamhetsförbättring, SIS förlag, 2004

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt eller muntligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig arkiveras.

Sammanställningen diskuteras med studentrepresentanter under ett programråd.

Dessutom utvärderas, under kursens gång, viktiga kursmoment genom skriftliga reflektioner.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Henriette Lucander, Kursansvarig
Telefon: 040-6657241
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620