Linjär algebra med statistik

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenterna utvecklar både räknefärdighet i och geometrisk förståelse för begrepp såsom linjer, plan, vektorer, matriser och determinanter i framförallt två och tre dimensioner. Statistikdelen syftar till att studenterna tillägnar sig grunden till beskrivande statistik med enkelt modelltänkande.
Matematisk programvara används för numeriska beräkningar.
Kursmoment:
 • Linjära ekvationssystem
 • Geometriska vektorer, skalärprodukt, vektorprodukt
 • Ekvationer för linjer och plan i rymden, avståndsberäkningar
 • Rummet R^n
 • Matriser
 • Determinanter
 • Linjära avbildningar
 • Egenvärden och egenvektorer
 • Statistiska grundläggande begrepp
 • Beskrivande statistik och linjär regression
 • Datorlaborationer med matematisk programvara används i numeriska moment för ekvationslösning, minsta kvadratmetoden samt tillämpningar inom teknik och naturvetenskap.
Kursen ingår i högskoleingenjörsprogrammen Maskin och materialteknik och i Produktutveckling och design.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Matematik D. Eller: Fysik 2, Matematik 3c (Områdesbehörighet A8/8)

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017, vår 2016, vår 2015, vår 2014, vår 2013

Kurskod:
MA204A version 1
Engelsk benämning:
Linear algebra with statistics
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
20 februari 2012
Fastställandedatum:
20 februari 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenterna utvecklar både algebraisk och geometrisk förståelse för begrepp såsom linjer, plan, vektorer, matriser och determinanter i framförallt två och tre dimensioner. Statistikdelen syftar till att studenterna tillägnar sig grunden till beskrivande statistik med enkelt modelltänkande.
Matematisk programvara används för numeriska beräkningar.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i Produktutveckling och design och i Maskinteknik. Kursen kan även läsas som fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Matematik D. Eller: Fysik 2, Matematik 3c (Områdesbehörighet A8/8)

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kunskaper i beskrivning av geometriska objekt i plan och rymden och deras algebraiska relationer samt enkla statistiska modeller

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna sätta sig in i enkla tekniska problem och identifiera de delar som kan lösas med hjälp av linjär algebra
 • kunna tillämpa matematiska metoder i hanteringen av vektorer, matriser och avbildningar i problemlösning
 • kunna bearbeta insamlad data och tillämpa en enkel regressionsmodell

Värdering och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten
 • kunna utvärdera funna resultat som erhållits av en algebraisk metod och även kunna reflektera över begränsningar hos förenklade matematiska, statistiska modeller och giltigheten av de funna lösningarna samt kunna vid behov kombinera analytiska och algebraiska metoder i problemlösning

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkänd tentamen, godkända inlämningsuppgifter i statistik och godkända datorlaborationer.
Betygsbedömning: Slutbetyget grundas på tentamen.

Innehåll eller kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment

 • Linjära ekvationssystem
 • Geometriska vektorer, skalärprodukt, vektorprodukt
 • Ekvationer för linjer och plan i rymden, avståndsberäkningar
 • Rummet R^n
 • Matriser
 • Determinanter
 • Linjära avbildningar
 • Egenvärden och egenvektorer
 • Statistiska grundläggande begrepp
 • Beskrivande statistik och linjär regression
 • Datorlaborationer med matematisk programvara används i numeriska moment för ekvationslösning, minsta kvadratmetoden samt tillämpningar inom teknik och naturvetenskap.

Arbetsformer

Föreläsningar ca 38 timmar, övningar ca 28 timmar, datorlaborationer ca 8 timmar, samt självstudietid ca 126 timmar.

Betygsgrader

Underkänt (U), Tre (3), Fyra (4) eller Fem (5).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Sparr, Gunnar, Linjär algebra, Studentlitteratur 1996
 • Övningar i Linjär algebra, Studentlitteratur 2011
 • Stencil i tillämpningar av linjär algebra, Teknik och samhälle - Mah
 • Kompendium i Statistik, Teknik och samhälle - Mah

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Yuanji Cheng, Kursansvarig
Telefon: 040-6657653
Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610