Examensarbete i fördjupningsämnet

Sammanfattning

Behörighetskrav

Se utbildningsplan.

Denna kurs ges som en del av program:

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, höst 2018

Kurskod:
LL205G version 2,1
Engelsk benämning:
Basic Level Degree Project in the Major Subject
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
26 februari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
25 maj 2012

Förkunskapskrav

Se utbildningsplan.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i förskollärarexamen.
Kursen ingår i grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem.

Syfte

Kursen genomförs i fördjupningsämnet och syftar till att studenterna ska utveckla sitt vetenskapliga förhållningssätt genom att planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie. Ett avgränsat problemområde ska belysas utifrån en fråga med relevans för lärarprofessionen.

Innehåll

I kursen behandlas traditioner, forskningsansatser, teorier och metoder inom utbildningsvetenskap. Vidare väljs, gärna i dialog med partnerskolan, ett problemområde och en problemställning som är förankrade i förskolläraryrket/läraryrket. Studenterna genomför ett självständigt arbete i samråd med en handledare. Arbetet ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och kan innefatta en empirisk undersökning, ett utvecklings-/förändringsarbete, ett gestaltande arbete, eller en text-/dokumentationsstudie.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • kunna formulera en vetenskaplig problemställning med relevans för yrket

  • kunna redogöra för och relatera arbetet till forskning inom valt problemområde

  • kunna beskriva och motivera ett utifrån vald problemställning lämpligt teoretiskt och metodiskt angreppssätt med redovisade forskningsetiska överväganden

  • kunna analysera, tolka och diskutera insamlat material samt tydliggöra resultatets betydelse för professionen

  • kunna presentera sitt arbete i en vetenskaplig text som är väl disponerad samt formellt och språkligt korrekt

  • kunna kommunicera och försvara sitt arbete samt opponera på ett annat arbete.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, handledningsträffar och seminarier. Arbetsformerna utvecklas med utgångspunkt från kursens syfte och mål i samverkan mellan studenter och lärarutbildare. Arbetet under kursen bedrivs huvudsakligen självständigt med stöd av handledare.

Bedömningsformer

Examinationen består av en utredande och argumenterande vetenskaplig text alternativt en sådan text i kombination med en gestaltning. I ett seminarium bedöms studentens förmåga att försvara sitt arbete och att opponera på ett annat arbete..

Om examensarbetet skrivs av två personer förutsätts att studenterna var för sig kan svara för hela innehållet. I ett förord ska studenternas individuella bidrag tydligt framgå så att individuell bedömning kan säkerställas.

Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Backman, Jarl (2008) Rapporter och uppsatser Lund: Studentlitteratur (223 s)

Larsen, Ann Kristin (2009) Metod helt enkelt. En introduktion till samhällsvetenskaplig metod Malmö: Gleerups (124 s)

Vetenskapsrådet (u.å.) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (17 s) www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

I övrigt ingår litteratur av relevans för det egna examensarbetet vilken väljs i samråd med handledaren.

Kursvärdering

Studenterna får inflytande i undervisningen genom att det kontinuerligt under pågående kurs ges möjlighet till återkoppling och reflektion över kursens innehåll och genomförande. Kursen avslutas med en individuell, skriftlig kursvärdering utifrån kursens syfte och mål. Dessa kursvärderingar ligger till grund för den återkoppling kursledaren och studenterna/kursdeltagarna gör i anslutningen till kursens avslutning.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Lärande och samhälle.

Mer information om utbildningen

Robin Ekelund, Kursansvarig
Telefon: 040-6658606
Sara Berglund, Kursansvarig
Telefon: 040-6658176
Anders Eskilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658141

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

05 april 2021 - 13 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

11 oktober 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 75% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

10 oktober 2022 - 15 januari 2023 Dagtid 75% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

09 oktober 2023 - 14 januari 2024 Dagtid 75% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

12 oktober 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 75% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program